Rozhodnite kam pôjde časť Vašich daní a POMÔŽTE Slovenskému Červenému krížu v Senici – možnosť darovať 2%

Rozhodnite kam pôjde časť Vašich daní a  P O M Ô Ž T E Slovenskému Červenému krížu v Senici. 

 

Milí priatelia,

Tohto roku môžete opäť rozhodnúť kam pôjde 2% z Vašich daní zaplatených štátu. Môžete ich slobodne venovať neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná v Zozname prijímateľov 2% z dane.

Pomôžte a venujte 2% z Vašich daní v prospech Slovenského Červeného kríža, územného spolku so sídlom v Senici, ktorý pôsobí v okresoch Senica, Skalica a Myjava.

Takto získané peniaze použijeme v roku 2020 na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, humanitnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny, nákup kompenzačných pomôcok pre ZŤP osoby, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi a prípravu dobrovoľníkov Humanitárnej jednotky.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

plní v regióne Záhoria nasledovné úlohy:

 • Nábor a oceňovanie darcov krvi, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi v Ženeve

 • Výučbu prvej pomoci a medzinárodného humanitárneho práva

 • Zdravotnú výchovu na školách – predlekársku prvú pomoc

 • Humanitárne aktivity – materiálnu pomoc sociálne odkázaným osobám

 • Opatrovateľskú službu v domácnosti

 • Prepravnú službu pre zdravotne postihnuté osoby

 • Jedáleň pre dôchodcov

 • Požičovňa kompenzačných pomôcok

 • Špecializované sociálne poradenstvo

 • Denný stacionár

 • Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu "Humanitko"

 • Prípravu Humanitárnej jednotky SČK na pomoc obyvateľstvu v prípade mimoriadnych situácií

________________________________________________________________________________

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 00416002

Právna forma: Slovenský Červený kríž

Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Ulica: Kalinčiakova číslo: 1396/46

PSČ: 90501 Obec: Senica

————————————————————–

Ďakujeme, že s nami zostanete aj v tomto roku.

Spolu pomôžeme viac.