Denný stacionár

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje sociálnu službu v Dennom stacionári pre klientov z Trnavského samosprávneho kraja, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO, osoby s ZP a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 18 rokov (vhodný pre osoby trpiace alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerozou multiplex, schizofreniou, demenciou rôzneho typu). O vašich rodinných príslušníkov sa postaráme počas vašej neprítomnosti. Do zariadenia je možné dochádzať aj iba niekoľko krát za týždeň na 4 – 8 hod. 

V dennom stacionári sa poskytuje: 

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby 
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie
  • pracovná terapia – v keramickej dielni
  • muzikoterapia
  • tréningy pamäte
  • v prípade potreby klienta zdravotnícka starostlivosť prostredníctvom 

ADOS SČK

v čase od 7.30 – 16.00 hod. 

cena za pobyt od 1.1.2021: 2,00 EUR/ deň

cena za stravu: obed 3,50 EUR 

Doprava do zariadenia:- prostredníctvom rodinných príslušníkov – podľa dohody 

prepravnou službou SČK Senica. 

Možnosť aj nepravidelnej dochádzky do zariadenia ( min. 20 hodín v týždni) (80 hodín za mesiaci)

Informácie: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 

1396/46, 90501 Senica, tel. 034/6515159, 034/6512316, 0903/570938