KURZ OPATROVANIA

Termín: 7.3. – 12.4.2024

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 14. apríla 2011.

Rozsah kurzu :

  • Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …
  • Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
  • Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
  • Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

 Absolvent kurzu je schopný:

•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti

•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti

•    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,

•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

–        vysoká kvalita kurzov

–        kvalifikovaní lektori

–        celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia

–        malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup

–        študijné materiály v cene kurzu

–        rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)

–        výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy

–        možnosť splátok bez navýšenia ceny

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť telefonicky na tel. č. 034/6515159, mailom na senica@redcross.sk alebo vypíšte formulár: