Kurz Prvej Pomoci

Prvá pomoc

 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica držiteľ platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím MZ SR č. Z15886-2012- OzdV zo dňa 22.3. 2012 touto cestou ponúka školenie predlekárskej prvej pomoci.

8 – hod. kurz pre zamestnancov v rámci BOZP

Na základe zákona č.  124/2006 o BOZP je povinnosťou zamestnávateľov vyškoliť príslušný počet zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia resp. života.

Základná odborná príprava je v rozsahu 8 – vyučovacích hodín formou prednášky, praktických ukážok a záverečnej písomnej skúšky.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci „Potvrdenie o absolvovaní.“

8 – hod. kurz pre účastníkov kurzov autoškoly – Potvrdenie o absolvovaní

16 – hod. kurz predlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma  –  Európsky certifikát

33 – hod. kurz predlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma –   Európsky certifikát

Cena 8 hod. kurzu:

–        do 5 účastníkov – 25 €/osoba

–        od 5 – 10 účastníkov – 22 €/osoba

–        11 – 15 účastníkov – 19 €/osoba

Cena 16 hod. kurzu:  50 €/osoba

Cena 33 hod. kurzu:  100 €/osoba

Profil absolventa:

Nadobudnutie teoretických  vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu  a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie

Forma úhrady:

–        bankovým prevodom na účet: 0252877255/0900

–        IČO: 00416002,  DIČ: 2021087035 (nie sme platci DPH)

–        v hotovosti

Miesto konania:

–        Výučbové centrum SČK Senica, Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica

Objednávky:

Tel.: 034/651 5159, 651 2316,     Fax: 034/651 21 12      

Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica

e-mail: senica@redcross.sk

alebo vyplňte nižšie