Prepravná služba

Prepravná služba – je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej   na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom   s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

ÚzS SČK vykonáva prepravnú službu od roku 1997. Preprava bola v začiatkoch zabezpečovaná osobnými vozidlami, bez špeciálnej úpravy.

Od 1.10.2005 bolo uvedené do prevádzky špeciálne upravené vozidlo typu Citroën  Jumper, ktoré spĺňa podmienky pre prepravu zdravotne ťažko postihnutých osôb aj vozičkárov. Vozidlo je 8 miestne, v špeciálnej výbave má pojazdné infarktové kreslo, nájazdovú plošinu pre vozičkárov, protišmykovú podlahu, klimatizáciu, znížený nástupný schodík pre prepravované osoby. Preprava odkázaných osôb je ďalej uskutočňovaná osobnými vozidlami ŠKODA Fabia a Fiat Doblo. Prepravná služba disponuje kompenzačnou pomôckou schodolez, ktorá umožňuje prenos imobilných klientov.

Cenník:

0,15 cent./ 1 km  – klienti posudení na individuálnu prepravu (Mesto Senica), ktorí nepoberajú inú kompenzáciu z UPSVAR (príspevok na prepravu, príspevok na zvýšené výdavky na osobné motorové vozidlo)

0,35 cent./1 km – ostatní klienti odkázaní na individuálnu prepravu, seniori, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, poberatelia príspevku na prepravu a príspevku na prevádzku osobného motorového vozidla           

Informácie: 034/6515159, 0903839530