Oznámenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom je organizácia Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina, 1 Mája 882/17,
069 01 Snina (ďalej len „Prevádzkovateľ“).


Zásady ochrany osobných údajov
Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri ich spracúvaní dôsledne dbáme
na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
(ďalej len „Zákon“).
Prevádzkovateľ prijal príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred
vymazaním, stratou, zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj
jeho zmluvný partneri, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte
poverenú osobu, ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti.
Poverenú osobu môžete kontaktovať emailom na adrese: snina@redcross.sk, prípadne písomne na
adrese Prevádzkovateľa.


Vymedzenie pojmov
„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
(ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to,
či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie
v budúcnosti;
„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva
z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby,
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich
s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou,
správaním, polohou alebo pohybom;
„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a
prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa
alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú,
uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku.
Účely spracúvania osobných údajov

Profilovanie Vašich údajov:
osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:
prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Práva dotknutej osoby
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie
týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.
Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad
v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad,
môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme,
môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov -za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré
stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných
údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
strán.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Nariadenia a Zákona,
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu:
www.dataprotection.gov.sk → Formuláre, vzory → Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ďalšie články