„ Ako som sa stal hrdinom/ Kto je pre mňa hrdina. “ (LITERÁRNA SÚŤAŽ)

„ Ako som sa stal hrdinom/ Kto je pre mňa hrdina. “ (LITERÁRNA SÚŤAŽ)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor sociálnych vecí a rodiny
M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

 

1. ročníka LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
                        na tému
                             „ Ako som sa stal hrdinom/ Kto je pre mňa hrdina. “

 

 

Koordinátor ochrany detí pred násilím pôsobiaci na ÚPSVaR v Trebišove,
pod záštitou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch
a ÚPSVaR Trebišov, v spolupráci s Centrom voľného času a Slovenským Červeným krížom, územný spolok Trebišov, vyhlasujú

 

Ústredným cieľom súťaže je proklamovať u cieľovej skupiny, žiakov základných škôl, že každé dieťa má ľudské práva, ktoré sú deklarované v Dohovore o právach dieťaťa. Tieto práva je nevyhnutné dodržiavať a v prípade, ak sa staneme svedkami ich porušovania, nemáme sa len nemo prizerať, ale je potrebné zasiahnuť. Žiadnemu dieťaťu nemá nikto právo ubližovať, ale má povinnosť ho chrániť a byť pre neho oporou. Úlohou učiteľov je viesť s deťmi diskusiu o tom, že majú právo byť chránené v rodinnom prostredí aj v prostredí školy. Majú sa cítiť bezpečne a ak pociťujú potrebu, môžu sa učiteľovi kedykoľvek zdôveriť so svojimi tajomstvami. Súčasťou vyhotovovania literárnych diel budú aj diskusie so žiakmi na jednotlivých školách za prítomnosti psychológov, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov SČK a koordinátora ochrany detí. Zároveň budú žiaci oboznámení s činnosťou a aktivitami SČK pri príležitosti 100 rokov jeho založenia.
Úlohou žiakov je vo forme poézie alebo prózy opísať hrdinský čin, prostredníctvom ktorého niekomu pomohli v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom.

 

PODMIENKY ÚČASTI
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných škôl v okrese Trebišov.
Súťažné práce zašle škola do 17.02.2019 na adresu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M. R. Štefánika 73/23
075 01 Trebišov
Slovenská republika
JUDr. Lucia Grajcárová
Tel. číslo : 0918 784 833

Obálku označte heslom „ Literárna súťaž : Ako som sa stal hrdinom/ Kto je pre mňa hrdina.“
Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:
a/ meno autora;
b/ veková kategória;
c/ adresa školy;
e/ pečiatka školy;
f/ dátum vyhotovenia;
g/ názov diela.

VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. kat. ZŠ / 4 – 6. ročník/

II. kat. ZŠ / 7 – 9. ročník/

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých
troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Výsledky súťaže budú
oznámené výhercom písomne. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú
pozvaní dňa 01.03.2019 na slávnostnú vernisáž, kde si prevezmú ceny a diplomy od riaditeľa
ÚPSVaR Trebišov, Ing. Petra Rica, MBA a riaditeľky SČK, územný spolok Trebišov, Ingrid
Tomášovej.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa a organizátori ich
využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce
v elektronickej tlači v záujme propagácie.

JUDr. Lucia Grajcárová – Koordinátor ochrany detí pred násilím
NP: Podpora ochrany detí pred násilím KÓD ITMS2014+: 312041M679