Beseda s prijímateľkami sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania „MAJÁK“ v Trebišove.

Beseda s prijímateľkami sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania „MAJÁK“ v Trebišove.

„V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, bola koordinátorkou ochrany detí pred násilím, zrealizovaná beseda s prijímateľkami sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania „MAJÁK“ v Trebišove. Besedu viedla Mgr. Dana Michalková, ktorá pôsobí na referáte poradensko – psychologických služieb na ÚPSVaR Trebišov. Cieľová skupina, ktorá je v centre pozornosti koordinátora ochrany detí pred násilím nie sú len osoby do 18 rokov, ale aj ich zákonní zástupcovia. V ZNB MAJÁK v Trebišove, sa nachádzajú ženy – matky, ktoré boli vystavené násiliu  a ktoré neobišlo ani ich deti. Takéto zážitky sú nie len pre samotného dospelého, ale aj pre dieťa traumatizujúce a z toho dôvodu, s Mgr. Michalkovou diskutovali o možnostiach sanácie citovej väzby a spôsoboch zblíženia so svojimi deťmi. Je nevyhnutné deťom každý deň ukazovať ako ich ľúbime, že sme na nich hrdí a to, že máme možnosť spolu tráviť krásne chvíle netreba brať len ako samozrejmosť. Mgr. Michalková ukončila besedu krásnou myšlienkou a to, že dieťa príjme kritiku len v tom prípade, ak je obalená dvanástimi pochvalami.  Na podnet tejto krásnej myšlienky sa prítomní symbolicky ocenili a udelili si pochvalu a uznanie, na ktoré pri zhone bežných dní zabúdame.“