Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko 5.6.2018 a 7.6.2018

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko 5.6.2018 a 7.6.2018

 

Zhodnotenie prehliadky zdravotno- výchovnej hry pre materské školy : Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko, ktorá sa uskutočnila v dňoch:

5.júna 2018 – obvod Kráľovský Chlmec – areál ZŠ s MŠ Borša 

7.júna 2018 – obvod Trebišov – areál Centrum voľného času Trebišov 

            Jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej výchovnej práce je zdravé dieťa. Zdravie ovplyvňuje veľa činiteľov spätých s rodinným, životným, spoločenským prostredím a rôznymi životnými okolnosťami a situáciami, ktoré dieťa obklopujú v ktorých vyrastá a je nimi ovplyvňované.

 

            Územný spolok SČK v Trebišove na základe plánu práce zrealizoval v dňoch:5.6.2018 – obvod – Kráľovský Chlmec – ZŠ s MŠ Borša a 7.6.2018  obvod Trebišov – Centrum voľného času Trebišov prehliadku zdravotno – výchovnej hry : Evička nám ochorela. Adamko hravo a zdravo a k problematike darovania krvi : Kvapka krvi. Kritéria zdravotno – výchovnej hry pre materské školy + metodiku, brožúrku majú všetky materské školy a ich úlohou bolo pripraviť deti a nahlásiť na jednotlivé témy, ktoré budú predvádzať. Ide vlastne o hru pri ktorej deti napodobňujú určitú úlohu rodiča, lekára, alebo zdravotnej sestry.

 

            V hre sa uplatnilo rozvíjanie poznávacích schopností – poznanie základných častí ľudského tela, jeho funkcií, jednoduchých príčin, zdravotných ťažkostí s cieľom predchádzať im, základné princípy hygieny a zdravého spôsobu života, najjednoduchšie zásady správania sa pri chorobe, ošetrovateľské prvky, ktoré môžu deti zvládnuť a porozumieť im.

 

            Zároveň na tento projekt nadväzuje projekt Kvapka krvi o problematike darovania krvi určená pre deti materských škôl cielená je na 2 základné časti :

Utváranie mravných citov, záujem o druhých, nebyť ľahostajný voči tým, ktorí sa ocitnú v núdzi. Vedenie k spolupatričnosti a morálnej povinnosti nezištne pomáhať. Oboznámenie detí s problematikou bezplatného darovania krvi, získavania prvých informácií o krvi. jednoduchým a hravým spôsobom vysvetliť deťom akú má krvi funkciu a zvykať si na ňu ako životadarnú tekutinu. Zároveň prezentujú hru : Adamko – hravo a zdravo.

Prostredníctvom hry je zvýšiť prevenciu úrazov, predchádzať šíreniu nákazlivých chorôb a zvyšovať úroveň hygienických požiadaviek.

 

Dňa : 5.6.2018 – obvod Kráľovský Chlmec – areál ZŠ s MŠ Borša. Prehliadky sa zúčastnilo 14 MŠ z okresu, konkrétne : MŠ Bačka, MŠ Biel, MŠ Borša, MŠ Brehov, MŠ Kossutha Kráľovský Chlmec, MŠ Leles, MŠ Rad, MŠ Somotor, MŠ Streda nad Bodrogom, MŠ Viničky, MŠ Vojka, MŠ Veľké Trakany, MŠ Zatín, MŠ Zemplín.

 

Celková účasť :                                                                101   z toho :

Deti MŠ :                                                                            68                                         

Učiteľky MŠ:                                                                     25

Hostia:

Obvodné oddelenie Streda nad Bodrogom        2

 

Ing.Anna Tunde Vargová                               1                                

starostka obce Borša

Mgr. Zuzana Lacková                                    1         

riaditeľka ZŠ s MŠ Borša                              

 

za ÚzS SČK Trebišov                                      

Ingrid Tomášová                                            1

Riaditeľka ÚzS SČK

Ostatní                                                           3

 

 

Dňa : 7.6.2018 – obvod Trebišov – areál Centra voľného času Trebišov zúčastnilo

 20 MŠ z okresu. Konkrétne MŠ Dargov, MŠ Dvorianky, MŠ Kazimír, MŠ Kuzmice, MŠ Novosad, MŠ Nový Ruskov, MŠ Parchovany, MŠ Obchodná Sečovce, MŠ Slivník, MŠ Trebišov – Škultétyho, MŠ Trebišov – Pri Polícii, MŠ Trebišov – Hviezdoslavova, MŠ Trebišov – Komenského, MŠ Trebišov – 1. Decembra, MŠ Trebišov – 29. Augusta, MŠ Slovenské Nové Mesto, MŠ Vojčice, MŠ Zemplínske Hradište, MŠ Zemplínska Teplica, MŠ Veľké Ozorovce.  

 

Celková účasť :                                              112 z toho :

Deti MŠ :                                                        81                                          

Učiteľky MŠ                                                    25       

RNDr. Ľudmila Mošková                               1

Predsedníčka ÚzS SČK

                       

OR PZ Trebišov                                              2

 

za ÚzS SČKTrebišov :                                    

Ingrid Tomášová

Riaditeľka ÚzS SČK

Mgr.Zuzana Bocsár Hajduová          

ekonómka

Bc. Tomáš Szarvaš                                                         

vodič

 

Otvorenie a privítanie previedla riaditeľka ÚzS SČK p.Tomášová, ktorá privítala hostí :

predsedníčku ÚzS SČK RNDr.Ľudmilu Moškovú, pracovníkov dopravného inšpektorátu OR PZ v Trebišove , obvodného oddelenia PZ Streda nad Bodrogom, členky Územnej rady SČK v Trebišove, riaditeľku MŠ Zemplínske Hradište p.Vieru Kováčovú, starostku obce Borša Ing. Annu Tunde Vargovú, riaditeľku ZŠ s MŠ Borša Mgr. Zuzanu Lackovú a všetkých zúčastnených a súťažiacich.

                Veková kategória detí 5.- 6.rokov – ako päťčlenné družstvá. Všetky deti na prvom stanovišti kreslili Evičku ako je zdravá a na ostatných stanovištiach poskytovali prvú pomoc ako napr.: bolesť zuba, odreté koleno, bolesť bruška, bodnutie hmyzom a pod.

                Materiál, pomôcky používali každá materská škola svoj, ktorý im slúžil ako výukový materiál počas roka. Doplnený bol zdrav. materiál ( obväzy, náplaste, dezinfekčný prípravok, dlahy, nožnice – z ÚzS SČK Trebišov.

                Do prehliadky je zaradená dopravná výchova, ktorá nemusí byť len o rôznych zákazoch a príkazoch, ale naopak môže byť nezabudnuteľným a atraktívnym dňom. Dňa : 5.6.2018 – obvod

 

Kr.Chlmec areál ZŠ s MŠ Borša a 7.6.2018- obvod Trebišov – areál Centra voľného času v Trebišove sa deti MŠ na výchovno – zdrav. prehliadke mali možnosť niečo dozvedieť hravou formou od dopravných policajtov z dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov a obvodného oddelenia PZ Streda nad Bodrogom.

Poučili deti o základných značkách, bezpečnej jazde na kolobežke a odrážadle na dopravnom ihrisku od spol.LIDL. Zároveň ich poučovali o situáciách, ktoré môžu priamo ohroziť ich zdravie.

Mnohé MŠ v okrese sú zapojené do projektu Ja a bicykel, ktorý je súčasťou európskeho projektu. Pani učiteľky jednotlivých MŠ sa preto téme bezpečného správania sa detí v cestnej premávke systematicky venujú. Ide predsa o zdravie a životy toho najcennejšieho čo máme – našich detí.

V závere zdravotno – výchovnej hry sa všetkým poďakovalo za účasť na prehliadke, hlavne mladým zdravotníkom za ich prevedenie výuky, p. učiteľkám za dôslednú prípravu.

Každá materská škola obdržala diplom + odmenené boli sladkosťami a všetci účastníci prehliadky obdržali od spoločnosti Colgate zubnú kefku, pastu + čistiaci kalendár s nálepkami. Zároveň účastníci dopravného ihriska obdržali (diplom, detský vodičský preukaz, vak, reflexný prvok -pásku )  

 

Počas prehliadky všetkým zúčastneným bolo podané občerstvenie ( desiata – čaj, pečivo a obed).