Preventívne aktivity v spolupráci s koordinátorom na ochranu detí pred násilím – ako predchádzať rovesníckemu násiliu

Ako predchádzať rovesníckemu násiliu

Škola je prostredím, ktoré je primárne určené na edukáciu detí. Deti do procesu edukácie vstupujú so svojou jedinečnou osobnosťou, s rôznymi hodnotami, z rôzneho socioekonomického prostredia a balíkom schopností, emócií a vedomostí. Všetky tieto ukazovatele vplývajú na výchovno – vzdelávací proces. Jednou z tém, o ktorej by sme v škole mali so žiakmi diskutovať je problematika rovesníckeho násilia – šikany. Dôvodom je skutočnosť, že fenomén šikany zasahuje celý systém, teda nie len žiaka alebo žiakov, ktorí sú šikanovaní, ale aj ich spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Šikana môže veľmi negatívne vplývať nie len na fyzické, ale aj psychické zdravie osoby, ktorá je uvedenému druhu konania vystavovaná. Je preto nevyhnutné, aby žiaci vedeli o jej negatívnych následkoch, spôsoboch predchádzania a riešenia čo najviac.

SČK ÚzS Trebišov spolu s Koordinátorom ochrany detí pred násilím pôsobiacom na ÚSPVaR Trebišov a ďalšími participujúcimi subjektmi realizujú na jednotlivých školách v okrese Trebišov besedy so žiakmi základných škôl, prostredníctvom ktorých konfrontujú žiakov s negatívnymi následkami šikany, kyberšikany, či nevyhnutnosťou poskytnutia prvej pomoci a záchrany ľudského života. Prostredníctvom týchto aktivít žiaci získavajú pestrú škálu informácií a sú motivovaní byť súčasťou siedmych základných princípov Slovenského Červeného kríža.