Územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum Bačk

územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum  Bačkov

Vyhodnotenie územného kola súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum  Bačkov konaného dňa 13.6.2018 

v areáli centra voľného času v Trebišove

            Zdravie je to najcennejšie čo človek má. Už od útleho detstva je potrebné viesť deti k jeho udržiavaniu, ochrane a výuke v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci v prípade jeho ohrozenia.

            Nakoľko náhle ohrozenie poškodenia zdravia je neočakávaná situácia, ktorá môže vzniknúť kdekoľvek a kedykoľvek, človek poskytujúci prvú pomoc je často v situácii, ktorá si vyžaduje rýchlu orientáciu a schopnosť improvizácie.

            Neodmysliteľným článkom pri realizácii úlohy SČK je mládež, ktorej sa venujeme a skvalitňujeme sme sa zamerali aj na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

            Súťaže sa dňa 13.6.2018 zúčastnili :

 

 1. Spojená škola internátna, Poľná Trebišov
 2. Špeciálna základná škola Sečovce
 3. Základná škola – špeciálna trieda Kuzmice
 4. Základná škola Zemplínska Nová Ves
 5. Základná škola – špeciálna trieda Novosad
 6. Základná škola – špeciálna trieda Parchovany
 7. Reedukačné centrum Bačkov

 

Súťaž prebiehala podľa Metodiky DMZ pre Špeciálne základné školy. Jednotlivé poranenia boli realisticky znázornené. Maskovanie zabezpečila maskérka, ktorá mala k dispozícii 5 figurantov, ktorých zabezpečila Mgr.Mačugová zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov

 

Hlavný rozhodca : MUDr. Vincent Spišák

 

Súťažiaci :                                    35

Doprovod :                                   8

Rozhodcovia :                               8

Figuranti :                                    5

OR PZ Trebišov :                          1

za ÚzS SČK Trebišov                     3

predsedníčka ÚzS SČK                  1

 

 

Pred samotnou súťažou prebehla inštruktáž rozhodcov, aby pri posudzovaní vedomostí dodržiavali Metodiku pre Špeciálne ZŠ, aby boli objektívny.

Pre každé poranenie je tabuľka, kde sú uvedené body, ktoré je možné získať DMZ. Priestory nám poskytlo Centrum voľného času v Trebišove. Územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne ZŠ, ZŠ – špeciálne triedy a Reedukačné centrum Bačkov otvorila predsedníčka  ÚzS SČK RNDr. Ľudmila Mošková. Po privítaní a prednesenom sľube súťažiacich kapitáni jednotlivých DMZ si vylosovali poradie pod akým postupovali na jednotlivých stanovištiach.

 

Súťažné disciplíny :

 

 1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP
 2. Zdravotnícke vedomosti
 3. Praktické poskytovanie prvej pomoci
 4. Kardiopulmunálna resuscitácia dospelého
 5. Dopravná výchova

Všetci členovia družstva ošetrovali poranenia kolektívne pod vedením veliteľov družstva. Kardioulmunálnu resuscitáciu absolvoval každý sám.

Konečné umiestnenie :

 1. miesto : ZŠ s MŠ – špeciálna trieda Kuzmice                    255 bodov
 2. miesto : ZŠ Zemplínska Nová Ves                                      244 bodov   
 3. miesto : ZŠ s MŠ – špeciálna trieda Novosad                    243 bodov

 

Všetky družstvá obdržali diplomy a I. – III. miesto – lekárničku. Zároveň všetci zúčastnení v rámci projektu Colgate zubnú kefku, pastu + čistiaci kalendár s nálepkami. Celkove s vedomosťami DMZ môžeme byť spokojní, preukázali čo vedia z teoretickej a praktickej prvej pomoci.

Riaditeľka ÚzS SČK Trebišov sa poďakovala všetkým za účasť, poďakovala všetkým rozhodcom a dobrovoľníkom SČK, ktorí sa územného kola zúčastnili. Zvlášť poďakovala pani učiteľkám – zdravotníčkam za dobrú prípravu a spoluprácu s SČK. Počas súťaže všetkým zúčastneným bola podaná strava.