Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

Slovenský Červený kríž, územný spolok, ul.M.R.Štefánika 1161/184  075 01 Trebišov

 

Vyhodnotenie

územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

konaného dňa : 23.5.2018 v Centre voľného času pri Kauflande v Trebišove

 

 

            Cieľom SČK je pomáhať ľuďom zmierňovať utrpenie, chrániť zdravie iných, ale ja vlastné. Poznatky z výuky prvej pomoci získavajú mladí zdravotníci počas celého roka. Prvá pomoc sa nezaobíde bez dobrých zdravotníckych vedomostí, kardiopulmunálnej resuscitácie nevynímajúc z toho históriu ČK/ČP,SČK a BDK.

 

            Súťaže sa dňa : 23.5.2018 zúčastnilo :

v I. stupni :  7 DMZ

v II. stupni : 17 DMZ

            Súťaž prebiehala podľa Metodiky a Smernice, ktoré boli vydané ÚS SČK Bratislava. Jednotlivé poranenia boli realisticky znázornené. Maskovanie zabezpečovali 2 maskérky.

15 figurantov, ktorých zabezpečila Mgr. Mária Mačugová zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov.

Za I. stupeň sa zúčastnilo  35 MZ + 7 doprovod – učiteľky – zdravotníčky

Za II. stupeň sa zúčastnilo 85 MZ + 17 doprovod – učiteľky – zdravotníčky

 

Hlavný rozhodca: MUDr.Vincent Spišák

Rozhodcovia I. a II. stupeň – 24

Maskérky – 2

Organizačný štáb – 4

 

            Pred samotnou súťažou prebehla inštruktáž rozhodcov, aby pri posudzovaní vedomostí dodržiavali Smernicu, aby boli objektívny. Priestory nám poskytlo Centrum voľného času v Trebišove. Územné kolo  DMZ I. a II. stupňa otvorila predsedníčka ÚzS SČK

RNDr. Ľudmila Mošková. Po privítaní a prednesenom sľube rozhodcov a sľube súťažiacich kapitáni I. a II. stupňa si vylosovali poradie pod akým postupovali na jednotlivé stanovištia. DMZ vystupovala len pod číslom z dôvodu objektívneho prístupu.

 

Súťažné disciplíny – I.a II. stupňa

Vedomosti o ČK,ČP,SČK a BDK

Zdravotnícke vedomosti

Praktické precvičovanie prvej pomoci :

I.stupeň – 2 stanovištia – poranenia + 1 stanovište KPR

II.stupeň – 4 stanovištia s dvoma poraneniami + 1 stanovište KPR ( dospelý + dieťa )

 

Rozsah poranení :

rany a ich ošetrenie, oživovanie pri neprítomnosti dýchania a krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, otvorená zlomenina, bezvedomie, šok, popáleniny I. a II. stupňa, zlomenina rebier, podvrtnutie členka.

+ súťažná disciplína : dopravná výchova I. a II. stupňa

Všetci členovia družstva ošetrovali poranenie kolektívne pod vedením veliteľov družstva. Kardiopulmunálnu resuscitáciu absolvoval každý člen družstva MZ I. a II.stupňa.

Víťazné družstvá :

I.stupeň

1. miesto : ZŠ Somotor – slovenská

2.miesto :  ZŠ Sirník

3. miesto : ZŠ Komenského Sečovce

 

II.stupeň

             1.miesto  : ZŠ Novosad

2. miesto : ZŠ Michaľany

3.miesto  : ZŠ Čerhov

 

            Víťazné družstvá obdržali ceny a diplomy. Výsledková listina je uverejnená na web stránke Úzs SČK Trebišov.

            Celkove s vedomosťami mladých zdravotníkov môžeme byť spokojný, preukázali čo vedia z teoretickej a praktickej predlekárskej pomoci.

 

Riaditeľka ÚzS SČK sa poďakovala všetkým za účasť, poďakovala všetkým rozhodcom a dobrovoľníkom SČK, ktorí sa územného kola zúčastnili. Zvlášť vyzdvihla učiteľky – zdravotníčky za dobrú prípravu a spoluprácu s SČK.

            Počas súťaže bola účastníkom podaná strava.