Workshop : ,,Poznáme skutočnú tvár násilia?“

Poznáme skutočnú tvár násilia

NÁZOV WORKSHOPU: ,,Poznáme skutočnú tvár násilia?“
ORGANIZÁTOR WORKSHOPU: ÚPSVaR Trebišov, odbor sociálnych vecí a rodiny
SPOLUORGANIZÁTORI WORKSHOPU: poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
                                                                        SČK ÚzS Trebišov, Stredná odborná škola Pribeník
CIEĽ A ÚČEL WORKSHOPU:
Fundamentálnym cieľom je proklamovať u cieľovej skupiny žiakov stredných škôl, že
násilie nie je len fenomén, ktorý vidíme vo filmoch. Je to neželaná skutočnosť, obeťou ktorej
sa môže stať každý z nás. Násilie nezanecháva následky len na týraných ženách, ale aj na
dieťati, ktoré bolo obeťou rovesníckeho násilia, ktoré bolo odmietané a neľúbené zo strany
rodičov, s ktorým sa obchodovalo, alebo ktorému nebola poskytnutá pomoc zo strany rôznych
kompetentných inštitúcií. Účelom workshopu je upovedomiť študentov stredných škôl
v rámci jednotlivých študijných odborov, že pravá tvár násilia je často zahalená. Niektoré
druhy konania, ktoré by sme nikdy nenazvali násilím sú ešte agresívnejšie ako samotná
fyzická agresia. Je nevyhnutné, aby si žiaci uvedomili, že násilie sa dotýka celej spoločnosti
a nie je to problém, ktorý trápi len určité národnostné menšiny, vekové skupiny, či národnosti.
Násilie = porušovanie ľudských práv. Ľudské práva sú garantované najvyšším právnym
predpisom, ktorým je samotná Ústava Slovenskej republiky. Kto pácha násilie, dopúšťa sa
porušovania najvyššieho zákona platného v štáte.
Študenti majú kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na rôzne tváre násilia
páchaného na deťoch a na rovesnícke násilie. Majú tak príležitosť zaoberať sa týmto
aktuálnym fenoménom v hlbšom duchu, nazerať na neho z vlastného uhla pohľadu a zároveň
využiť svoju odbornosť, či študijné zameranie s motiváciou zviditeľniť svoju školu.

CHARAKTER WORKSHOPU:
Workshop je diferencovaný do dvoch kategórií. V prvej kategórii sú hodnotené
konkrétne zhotovené diela, ako napr. torty, maľby, remeselné výrobky, mechanické výrobky,
kovové či drevárske diela, sochy, fotografie, dizajnérske kúsky a iné. Táto časť súťaže má
expozičný charakter. V druhej kategórii sa prezentujú školy pódiovo (spev /max 10 min/,
tanec/max 10 min/, básne /max 10 min/, bábkové divadlo /max15 min/, divadlo/max 15 min/,
módna prehliadka /max 10 min/, krátky film /max 10 min/, grafická animácia /max 10 min/
a iné. O výhercoch v oboch kategóriách bude rozhodovať odborná porota.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA:

Koordinátor ochrany detí pred násilím osloví stredné školy v okrese Trebišov. Vedenie
stredných škôl bude oboznámené s predmetnou súťažou a do 14.04.2019 záväzne potvrdí
koordinátorovi účasť. Pridanou hodnotou budú aj diskusie so žiakmi na jednotlivých školáchza prítomnosti psychológov, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov SČK a koordinátora ochrany detí, ktorí budú žiakov oboznamovať so zjavnými aj s latentnými formami násilia.

 

VYHODNOTENIE A PREZENTÁCIA:

Vyhodnotenie a prezentácia vlastnej tvorby sa uskutoční dňa 11.06.2019 v priestoroch
historickej budeyv Strednej odbornej školy v Pribeníku, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník.
Zároveň bude poukázané na to, že v mesiaci jún, konkrétne 26.06.2019, si pripomíname
Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania. V roku 1997 bol 26. jún vyhlásený
Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania.
Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch boli
obeťami násilia. Víťazné práce v expozičnej aj v prezenčnej časti budú ocenené vecnými
cenami.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa a organizátori ich
využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v
elektronickej tlači v záujme propagácie.