Workshop „Poznáme skutočnú tvár násilia?“

„Poznáme skutočnú tvár násilia?“

Dňa 18.06.2019, v priestoroch historickej budovy v SOŠ Pribeník,prebiehal 1. ročník kreatívneho workshopu na tému „Poznáme skutočnú tvár násilia?“. Workshop bol organizovaný zo strany ÚPSVaR Trebišov, v spolupráci s poslancami zastupiteľstva KSK, Slovenským Červeným krížom, územný spolok Trebišov a SOŠ Pribeník.Predmetnáosvetová aktivita bola realizovaná v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

 

Jeho ústrednou myšlienkou bolo, že „trvalé dobro nikdy nemôže byť výsledkom klamstva a násilia.“ S touto skutočnosťou boli žiaci konfrontovaní aj počas preventívnych aktivít realizovaných na jednotlivých školách za prítomnosti psychológov, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov SČK a koordinátora ochrany detí. So žiakmi sa diskutovalo  o tom, že niektoré druhy konania, ktoré by sme nikdy nenazvali násilím sú ešte agresívnejšie ako samotná fyzická agresia.Predmetná aktivita bola realizovaná v rámci kampane „Týka sa ma to“.  Je nevyhnutné, aby si každý z nás uvedomil, že násilie sa dotýka celej spoločnosti a nie je to problém, ktorý trápi len určité národnostné menšiny, vekové skupiny, či pohlaviaNásilie = porušovanie ľudských práv. Ľudské práva sú garantované najvyšším právnym predpisom, ktorým je samotná Ústava Slovenskej republiky. Kto pácha násilie, dopúšťa sa porušovania najvyššieho zákona platného v štáte.

 

Prostredníctvom kreatívneho workshopu mali študenti možnosť sebe vlastným spôsobom premietnuť svoj pohľad na rôzne tváre násilia páchaného na deťoch a na rovesnícke násilie. Mali tak príležitosť zaoberať sa týmto aktuálnym fenoménom v hlbšom duchu, nazerať na neho z vlastného uhla pohľadu a zároveň využiť svoju odbornosť, či študijné zameranie s motiváciou zviditeľniť školu, na ktorej sa vzdelávajú. 

 

Zároveň bolo poukázané na to, že v mesiaci jún, konkrétne 26.06.2019, si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania. V roku 1997 bol 26. jún vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch boli obeťami násilia. Víťazné práce v expozičnej aj v prezenčnej časti boli ocenené vecnými cenami, ktoré odovzdala odborná porota.Okrem kreatívnych vystúpení sme mali možnosť vidieť prezentáciu činnosti OR PZ Trebišov, KR PZ Košice , Karate Klubu Sadu Kráľovský Chlmec a ukážky prvej pomoci.Hostia žiakom nie len spríjemnili dopoludnie, ale rozšírili im aj ich obzory.

            Víťazom srdečne gratulujeme, ďakujeme za fantastický umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.