Jednotlivé fázy realizácie projektu

 • úvodná konferencia, ktorej cieľom bolo predstavenie projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ a zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike
 • zakúpili sme počítač, tlačiareň, notebook, dataprojektor, scener, fotoaparát pre potreby administratívnej práce sociálnych pracovníkov ako aj na realizáciu rôznych podporných aktivít projektu
 • na základe obstarávania sme dali zhotoviť propagačné materiály a predmety a to: perá, USB kľúče, obaly na dokumenty, tašky, ako aj letáky a brožúrka, ktoré sa následne dávali účastníkom konferencie ako aj zúčastneným osobám na akciách konaných v súvislosti s týmto projektom
 • o projekte „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ bol spracovaný TV spot a inzercia v novinách
 • zabezpečil sa výber stavebného dozoru
 • uskutočnilo sa obstarávanie na výber manažéra publicity a asistenta koordinátora projektu
 • uskutočnilo sa verejné  obstarávanie na stavebné práce, týkajúce sa rekonštrukcie budovy už existujúceho zariadenia pre obete domáceho násilia  (výmena okien, zateplenie celej budovy, nová fasáda, zateplenie strechy, domurovanie a zastrešenie terás)
 • uskutočnilo sa obstarávanie na zakúpenie interaktívnej tabule, televízora, DVD, audiozostavy s príslušenstvom
 • zakúpil sa materiál pre ženy a deti na aktivity projektu, pracovnú terapiu a tvorivú činnosť pre ženy a deti
 • koncom roka 2016 prebiehala samotná rekonštrukcia objektu – stavebné práce
 • záverečná konferencia projektu v apríli 2017