Opis projektu

loga_bezpecny_domov

Projekt je realizovaný v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prijímateľom projektu je: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov

Názov projektu: Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia

Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Opatrenie: Podpora existujúcich poradenských centier pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich detí

Celkové oprávnené výdavky projektu: 270 962,- €

Tieto sú rozdelené do jednotlivých rozpočtových kapitol a to:

 • Náklady na stavebné práce: 150 517,- €
 • Mzdové náklady: 50 560,- €
 • Publicita: 29 184,- €
 • Náklady na nákup tovarov a služieb: 20 209,- €
 • Náklady na materiál a zásoby: 7 880,- €
 • Nepriame náklady: 12 612,- €

čiže 90 % je financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu.

Slovenský Červený kríž Trebišov je ako prijímateľ povinný spolufinancovať projekt vo výške 10 % z celkových nákladov, čo predstavuje sumu 27 097,- €.

Výška projektového grantu je 243 865,- eur

Partnermi projektu sú:

 • Košický samosprávny kraj
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trebišov

Do projektu sú zapojení aj dobrovoľníci, ktorí sú aktívny hlavne v oblasti kultúry, spoločenského života či tvorivej činnosti.

 

norwaygrants.sk

 

Opis projektu

 

Zariadenie núdzového bývania Maják bolo zriadené v roku 2000. Postupom času a zmenou rôznych zákonov sa toto zariadenie stalo najskôr krízovým strediskom, neskôr útulkom a nakoniec zariadením núdzového bývania. Cieľ a hlavne zameranie zariadenia sa však nikdy nezmenilo. Vždy je útočiskom  pre ženy a deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácií a dáva možnosť v pokoji a bez nátlaku si premyslieť ďalšie kroky.

Klientmi zariadenia sú:

 • Ženy a deti z radov národnostných menšín
 • Príslušníci marginalizovaných  rómskych komunít
 • Osoby s telesným a mentálnym postihnutím
 • Príslušníci majoritnej zložky obyvateľstva.

Hlavným cieľom projektu je odtabuizovanie témy domáceho násilia, priblíženie témy „rodová rovnosť“ verejnosti, skvalitnenie a inovovanie služieb, ktoré poskytuje verejnosti SČK a informovanie a sprístupnenie informácií pre širokú verejnosť, ktorá zahŕňa aj žiakov základných škôl, študentov stredných škôl pre ktorých je problematika domáceho násilia a rodovej rovnosti málo viditeľná a chápaná.

Aktivity projektu:

 1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia núdzového bývania Maják – zateplená plocha v m2 = 2174,6, úspora tepla v % = 68,8
 2. Poskytnutie poradenstva ženám obetiam násilia
 3. Organizovanie vzdelávacích a mediálnych kampaní orientovaných na oblasť prevencie
 4. Zvýšenie povedomia verejnosti o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách
 5. Spracovanie propagačných materiálov k problematike domáceho násilia – letáky, brožúrka

Aktivity klientov zariadenia:

 1. Tkanie kobercov a rôzne dekoratívne a kreatívne činnosti, ktorých výsledkom bude návyk na prácu, odpútanie od vlastných problémov a zamýšľanie sa nad prácou, ktorú vykonávajú, práca v kolektíve seberovných a vzájomné dopĺňanie sa. Pri tejto práci sa uvoľnia a navzájom si vyrozprávajú svoje životné príbehy, nachádzajú pri tom aj riešenie, ako si ďalej zariadiť život.
 2. Roznáška obedov pre seniorov v meste Trebišov. Klientky tak získavajú väčší rozhľad čo sa deje v meste, v spoločnosti. Často ich to motivuje a snažia si hľadať samostatné bývanie. SČK pomáha im a oni pomáhajú seniorom, ktorým donášajú obedy, nakoľko títo starší občania sa im chcú vyžalovať a vyrozprávať, takže pomoc,  ktorú dostávajú vracajú takto späť.
 3. Základy práce s počítačom a internetom – prostredníctvom projektu sa budú vzdelávať v tejto problematike. Výsledkom bude fakt, že nebudú odkázané na sociálne pracovníčky, ale budú si sami vedieť vybaviť niektoré záležitosti a zároveň im to môže pomôcť pri zamestnaní sa.
 4. Príprava rôznych kultúrnych programov a upomienkových predmetov – venovanie sa voľnočasovým aktivitám – rôzne kreatívne činnosti, matematické hry, kreslenie, športové súťaže a pod. Najviac aktivít je organizovaných v „týždni humanity“ v mesiaci november. Tieto aktivity sú spojené s besedami, prednáškami, ale aj vlastnými príbehmi jednotlivých žien.
 5. Vyhlásenie súťaže „Bezpečnosť – život bez násilia“ – súťaž bude vyhlásená na základných a stredných školách v rámci okresu. O tejto akcií budeme informovať na školení učiteľov zdravotníkov. Do súťaže sa môžu žiaci zapojiť výtvarnými alebo slohovými prácami.

Informačné aktivity:

 1. Úvodná konferencia – prezentácia cieľov, aktivít a výsledkov projektu
 2. Besedy, workshopy a rôzne informačné podujatia ohľadom zvýšenia povedomia o problematike násilia
 3. Vytvorenie webovej stránky k projektu
 4. Spracovanie TV spotu a inzercia v tlači ohľadom projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“

Cieľové skupiny projektu:

 • Týrané ženy a ich deti – klienti zariadenia
 • Potenciálni klienti (pasívne vyhľadávanie prostredníctvom web stránky žiadateľa, kde budú mať komplexnú informáciu o domácom násilí a kde budú môcť anonymne konzultovať prostredníctvom e-mailov alebo telefonickým kontaktom)
 • Ženy – obete násilia, ktoré požiadajú o poskytnutie poradenstva
 • Verejnosť, študenti a pedagógovia základných a stredných škôl

Samotná podstata projektu je venovaná ľudským právam, hlavne právam žien.

Na projekte budú participovať zväčša ženy, či už na riadení projektu, alebo na zostavovaní a realizácií jednotlivých aktivít.