PREPRAVNÁ SLUŽBA

  • Prepravná služba je sociálna služba, ktorú poskytuje Slovenský Červený kríž územný spolok Trebišov, ľuďom so zdravotným znevýhodním a nepriaznivým zdravotným stavom na podporu sociálnej integrácie pri opätovnom začlenení sa do spoločenského a kultúrneho života.
  • Prepravná služba podľa § 42 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

KOMU JE URČENÁ

  • Táto služba je určená fyzickým osobám s ŤZP, seniorom, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

ČAS A MIESTO POSKYTOVANIA PREPRAVNEJ SLUŽBY

  • Služba je poskytovaná v pracovných dňoch pondelok- piatok, v čase od 07:00 do 16:00hod. Potrebné je objednať si danú službu vopred na telefónnom čísle 0917 367 161 alebo 0903 558 942.
  • Preprava bezbariérovým motorovým vozidlom FIAT DOBLO XL s elektrohydraulickou plošinou v rámci celého územia SR.
  • Prevezieme Vás do zdravotníckych, sociálnych zariadení, verejných inštitúcií, na spoločenské podujatie, návštevy rodinných príbuzných.

VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE PREPRAVNEJ SLUŽBY

  • 0,80 eur/km pre osoby, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a majú uzatvorenú zmluvu o prepravnej službe, viď žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby,
  • Fyzická osoba sprevádzajúca osobu ŤZP, osobu s nepriaznivým zdravotným stavom – bezplatne.
  • Po poskytnutí prepravnej služby je úhrada za poskytnutú prepravnú službu priamou platbou v hotovosti vodičovi osobného motorového vozidla (zamestnanec SČK ÚzS Trebišov). O úhrade bude vystavený príjmový doklad v súlade s platnými právnymi predpismi.

SME TU PRE VÁSSČK ÚzS Trebišov, M.R.Štefánika 176, 075 01 Trebišov

Od 07:00 do 16:00 hod.

Šofér : Bc. Tomáš Szarvaš :  0917 367 161