Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov

Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov
“ Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK „

V zariadení núdzového bývania MAJÁK Trebišov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodovužívať bývanie.

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje :
– ubytovanie na určitý čas
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
– utvárajú sa podmienky na

  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • pranie, žehlenie a údržba bliezne a šatstva
  • záujmová činnosť
  • pracovné terapie – návyk na prácu
  • skupinové sedenia – základy vedenia rodinného rozpočtu

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osobav nepriaznivej sociálnej situácii požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti  v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.