PLÁN PRÍPRAVY NA DRUHÚ VLNU PANDÉMIE OCHORENIA COVID 19

Analýza opatrení a krízového plánu

1.  Analýza opatrení a krízového plánu

            SČK ÚzS Trenčín Dom humanity / ďalej len DH SČK / má vypracovaný „Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19“, ktorý obsahuje okrem dôležitých kontaktov krízového tímu a zamestnancov aj označenie priestorov, v ktorých bude prebiehať karanténa prijímateľov sociálnej služby, označenie priestorov pre oddych a nočný odpočinok zamestnancov v karanténe, zamestnancov v prevádzke mimo priestorov karantény, práca s prijímateľmi sociálnej služby, zaistenie stravy  a prevádzky práčovne, zaistenie komunikácie s okolím, zoznam dôležitých čísel a ďalšie nevyhnutné pokyny na zvládnutie krízovej situácie.

2.   Vytvorenie rezervy osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem na dobu 14 dní.

            DH SČK má vytvorenú asi 14 dňovú rezervu, ktorá bude použitá iba v prípade, ak sa prevádzke vyskytne mimoriadna udalosť.

 

Druh

Potreba

Zásoba na 14 dní

Celková zásoba

na 14 dní

rúško na viacnásobné použitie

3 ks/zmena/zamestnanec

6 ks/zamestnanec

 180

rúško chirurgické jednorazové

4 ks//zamestnanec

56 ks / zamestnanec

1 680

rúško chirurgické jednorazové

2 ks/deň/PSS

30 ks / klient

1800

rukavice chirurgické nesterilné

20 párov/deň/zamestnanec

280 párov/ zdravotník

100 párov/iný zamestnanec

5700 párov

rukavice chirurgické nesterilné

2 páry/deň/PSS

30 párov / klient

1800 párov

ochranné okuliare

2 ks/deň/prevádzka

4 ks / prevádzka

20

ochranný štít

2 ks/deň/prevádzka

4 ks / prevádzka

20

čistiaci prostriedok na plochy

 

5 l

5 l

dezinfekcia na ruky

0,04 l /deň/zamestnanec

0,6 l / zamestnanec

18

dezinfekcia na ruky

0,04 l /deň / PSS

0,6 l / PSS

36

 

Vysvetlivky: PSS – prijímateľ sociálnej služby

 

            Za rezervu OOPP a OOP, jej uskladnenie a výdaj zodpovedá vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku.

 

3.    Návštevy v zariadení sociálnych služieb – sa riadia podľa III. a IV. fázy uvoľňovania opatrení.

Vyhradené priestory pre návštevy:

1. chodba  (za každého počasia)

2. v prípade vhodného počasia záhrada (dva priestory) a lavičky pred hlavným vchodom (dva priestory)

 

V prípade PSS  pripútaného na lôžko návšteva môže byť na izbe PSS pri dodržaní hygienicko- epidemiologických požiadaviek.

 

Dĺžka návštevy

doporučujeme 20 minút

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

doporučujeme max. 2

doporučujeme len pre osoby staršie ako 15 rokov.

Ohlasovanie návštev vopred

Prednosť majú ohlásené návštevy.

Návšteva sa ohlasuje vopred  kvôli lepšej organizácii.

Kontaktná osoba pre návštevy

Službukonajúci zamestnanci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

– kontakt  032/6522690, 0911412874

 

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch, od 16:00 – do  18:00

V dňoch pracovného odpočinku 

od 10:00 – do 15:00

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne prípravy na druhú vlnu pandémie

emaily, www.redcross.sk

 

 

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Vstupná kontrola

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia),

Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty), súhlas s Plánom prípravy na druhú vlnu pandémie vrátane s ČESTNÉHO PREHLÁSENIA (príloha č. 1, 2, 3)

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Vyhradené priestory pre návštevy:

1. chodba (za každého počasia)

2. v prípade vhodného počasia záhrada (dva priestory) a lavičky pred hlavným vchodom (dva priestory)

Podmienky pre návštevníkov

 

Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy),

Spôsob vykonania dezinfekcie a dezinfikované plochy je zodpovedná osoba povinná zaznamenať (príloha č. 4).

Zodpovednosť za vykonania dezinfekcie má službukonajúci zamestnanec ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku.

 

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v okolí zariadenia, DH SČK pristúpi k prijatiu dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním, napr.:

  • neumožnenie vykonanie návštevy osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia Covid-19,
  • návrat k realizácii návštev len vo vonkajších priestoroch zariadenia (s výnimkou imobilných PSS pripútaných na lôžko a v terminálnom štádiu života),
  • počas návštev prijať opatrenia k tzv. bezkontaktnému styku,
  • upraviť čas návštev tak, aby bola ich periodicita a dĺžka minimalizovaná.

 

4.  Dočasné opustenie zariadenia

            Doporučené denné dočasné opustenie zariadenia je v dĺžke 1 hodiny mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí. V prípade vyšetrení majú sprevádzajúce osoby ako aj PSS počas celej doby dočasného opustenia zariadenia vhodne prekryté horné dýchacie cesty a odporúča sa používať aj rukavice.

                        Pri návrate PSS, zamestnanca alebo inej sprevádzajúcej osoby do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné:

  • zabezpečiť hygienu rúk dezinfekciou,
  • zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu,
  • doplniť a podpísať „Dennú evidenciu vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí PSS“ (príloha č. 5).

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v rámci regiónu a Slovenska DH SČK pristúpi k prijatiu dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním, napr.

  • zníženie frekvencie a dĺžky opustenia zariadenia,
  • obmedzenie účelu opustenia zariadenia – len na nevyhnutné vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí.

 

5.  Organizácia spoločenských aktivít.

            Spoločenské podujatia pre PSS za účasti cudzích osôb organizovať vo vonkajších priestoroch zariadenia s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.

            Spoločenské podujatia pre PSS vo vnútorných priestoroch zariadenia sa neodporúča za účasti cudzích osôb. Rovnako sa neodporúča účasť PSS na spoločenských podujatiach mimo priestorov zariadenia.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v blízkom okolí, regióne, Slovensku, DH SČK pristúpi k dočasnému zrušeniu organizácie spoločenských podujatí.

6. Prijímanie nových PSS z/do zariadenia 

Podmienkou je potvrdenie bezinfekčnosti vrátane testu na COVID-19 a čestného vyhlásenia o tom, že PSS neprerušil karanténu a nemá cestovateľskú anamnézu (príloha č. 6).

Návrat PSS zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti –  s podmienkou potvrdenia testu na COVID-19 2 x v priebehu posledných 24 hodín pobytu v zdravotníckom zariadení.

 

7-  V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese, regióne, Slovensku,  DH SČK pristúpi k prijímaniu opatrení, ako napr. v prípade aktuálnej potreby vytvorenie (vyčlenenie) obytných miestností na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti, v súlade s § 104a ods. 3 zákona o sociálnych službách. Ide o vyčlenenú a osobitne zrozumiteľne označenú obytnú miestnosť na účely poskytovania sociálnej služby novému prijímateľovi sociálnej služby a prijímateľovi po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti oddelene od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

 

 

8.  Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší  vnútorná smernica „Plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19“ zo dňa 5.6.2020. 

 

V  Trenčíne 27.7.2020

MVDr., Mgr. Janka Koppiová

riaditeľka ÚzS SČK Trenčín