Školiace strediská

Školiace stredisko školí plavcov záchranárov s medzinárodne platným preukazom VZS SČK a plavčíkov pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s hĺbkou vody do 130 cm s platným preukazom na území Slovenskej republiky. Platnosť vydávaných preukazov je 5 rokov. Po skončení platnosti sa musí plavec záchranár a plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s hĺbkou vody do 130 cm zúčastniť doškolenia a platnosť preukazu mu je predĺžená.

Štúdium pripravuje teoreticky a prakticky pre kvalifikovanú individuálnu prácu vodného záchranára schopného samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Významnou úlohou plavca záchranára je zachraňovať ľudské životy pri živelných pohromách a katastrofách spôsobených vodným živlom. Obsah štúdia nadväzuje na poznatky všeobecného vzdelania. Nové poznatky sa poskytujú v zložke odbornej, zameranej na časť teoreticko-špeciálnu a na praktické osvojenie si záchranárskych zručností potrebných pre výkon aktívnej záchrany topiaceho sa. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie. V praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení. V priebehu štúdia sa uplatňuje kolektívna metóda s individuálnym prístupom k jednotlivcom. Štúdium plní aj funkciu rekvalifikačného štúdia. Umožňuje záujemcom v rámci rekvalifikácie získať teoretické a praktické vzdelanie, ktoré im umožní aktívne sa zapojiť do pracovného procesu v spoločnosti.

Školiace strediská vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža sú v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Prešove.