Kampaň Sviečkový pochod slávi 25 rokov

Už 25 rokov si pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 1.decembra Mládež Slovenského Červeného kríža pripomíname aká je prevencia v oblasti HIV AIDS dôležitá. Prvý pochod, ktorý sa v rámci kampane konal sa uskutočnil už v roku 1997, v Leviciach. Postupom času si kampaň našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných slovenských miest. Dobrovoľníci, ľudia ktorým táto problematika nie je ľahostajná sa rok čo rok schádzali na námestiach, počas Sviečkových pochodov. Ako čas plynul kampaň sa rozrástla o mnohé ďalšie sprievodné aktivity, o besedy a informačné stánky na školách či v obchodných centrách a živé stužky…

Prostredníctvom národného projektu Mládeže SČK HIV/AIDS prevencia sme vychovávali koordinátorov projektu už od roku 2000. Národné kurzy pod vedením skúsených lektorov v oblasti HIV AIDS prevencie (HAP) a rovesníckeho vzdelávania absolvovali stovky mládežníkov, ktorí ďalej vzdelávali svojich rovesníkov na lokálnej úrovni. Za tento nosný projekt Mládeže SČK vďačíme zakladateľom a cteným bývalým členom pracovnej skupiny Martine Kránerovej, Mgr. Barbore Nádašiovej, MUDr. Tiborovi Vyslockému, Mgr. Marcelovi Štefánikovi, MUDr. Pavlovi Fučekovi a Adriane Havašovej.

Od roku 2015 Mládež SČK rozšírila svoj repertoár aktivít o Národnú súťaž HIV AIDS prevencie podľa rovnomennej predlohy Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú organizovala Mládeže Maďarského Červeného kríža. Delegáti Mládeže SČK sa súťaže v Budapešti zúčastnili v roku 2012.

Mládež SČK reprezentovala 4 členná delegácia z Nových Zámkov. Družstvo vybojovalo 1. miesto spomedzi medzinárodných tímov a 7. miesto v celkovom poradí medzi 22 zúčastnenými tímami.

Za myšlienku a zrod súťaže na Slovensku, v rámci Mládeže SČK vďačíme MUDr. Tiborovi Vyslockému, Mgr. Zdenke Výbochovej a Bc. Viktórii Šutovej, ktorí nad súťažou v jej začiatkoch prevzali záštitu a stali sa tak jej ,,rodičmi,, , ktorí z roka na rok sledovali ako sa ich ,,dieťaťu´´ darí v prvých rokoch života.

Dnes sa súťaž na Slovensku teší už v poradí šiestemu úspešnému ročníku, a záujem o ňu z roka na rok narastá. Počas šiestich rokov si svoje vedomosti v problematike HIV/AIDS zmeralo vyše 200 stredných škôl a gymnázií. Súťaž sa príchodom novej generácie Lívie Knapčokovej, Andrása Zemesa, Bc. Richarda Čanakyho a Lea Haška rozšírila aj o online kolo, čím sa dostala k väčšiemu počtu škôl, za čo im zo srdca aj touto cestou chceme poďakovať.

„Ľudia žijúci s HIV majú vyššie riziko nákazy s vírusom COVID-19, ale majú menší prístup k vakcínam proti tomuto vírusu.“ (UNAIDS,2021).

Pandémia COVID 19 sa nevyhla ani nám. Poznačila celý svet, ako aj naše preventívne aktivity. Čo je ešte horšie je, že mnohým ľuďom HIV+ znemožnila prístup k liekom, vakcíne, podlomila im zdravie, imunitu a zrýchlila ich priebeh HIV v tele. Podľa štatistík medzinárodnej organizácie UNAIDS v roku 2020 žilo vo svete s HIV v priemere 37,7 mil. ľudí, 1,5 mil. ľudí bolo novoinfikovaných, 680 000 ľudí zomrelo na pridružené ochorenia AIDS, 27, 5 mil. ľudí malo prístup k antiretrovirálnej terapií a 36,3 mil. ľudí zomrelo od začiatku epidémie HIV vo svete. Najnovšie štatistiky v USA ukazujú že HIV+,

  • ktorí sa infikovali so SARS-CoV-2 mali väčšiu šancu že ich stav bude vyžadovať hospitalizáciu alebo bude mať vážnejšie následky ako u HIV negatívnych pacientov
  • Štúdie z Anglicka a Južnej Afriky zistili, že riziko úmrtia na COVID-19 u ľudí s HIV bolo 2x väčšie v porovnaní s celkovou populáciou.
  • Vyzerá to tak že pokročilé ochorenia spojené s HIV (prítomnosť chronických komorbidít)→ je silne spojená so zlými výsledkami COVID-19 u ľudí žijúcich s HIV.
  • Prístup k vakcínam proti COVID-19 však zostáva na celom svete mimoriadne nerovný a nespravodlivý.
  • Začiatkom októbra 2021 bola v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, v ktorých žije viac ako polovica (55 %) ľudí s HIV na celom svete, stále nízka úroveň dostupnosti vakcín.

Z tohto dôvodu, aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácií, ktorej čelíme už pomaly dva roky nesmieme zabúdať a zakrývať si oči pred inými vírusmi, ktoré nás môžu ohroziť. Prvoradá je prevencia a preto aj prostredníctvom novovybudovaného projektu Mládeže SČK, Spolu ochránime mládež sa pracovná skupina naďalej snaží pokračovať v napĺňaní hlavných cieľov pôvodného projektu HAP, ktoré rozšírila o ďalšie dôležité témy, ktoré sa vo veľkej miere v 21.storočí dotýkajú mládeže. Projekt HAP bol preto rozšírený o témy ako rovesnícky nátlak, kyberšikana, nenávistné prejavy, rodová rovnosť, prevencia pred pohlavne prenosnými ochoreniami a následne bol v roku 2020 premenovaný na projekt Spolu ochránime mládež. Pracovná skupina k projektu Spolu ochránime mládež pracuje teda nie len na aktivitách pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ale sa aktívne podieľa aj na riešení problémových oblastí, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú dennodenne.

PS SOM (Bc. Viktória Šutová)