Organizačná štruktúra

Skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK – čl. 6)
Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina mládeže. Minimálny počet členov skupiny mládeže je päť. Členovia skupiny mládeže si na zakladajúcom zhromaždení volia predsedu a podpredsedu a poverujú funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov.

Územná rada Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK – čl. 7)
Územná rada mládeže je vyšším orgánom Mládeže SČK zloženým z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže má rovnakú územnú pôsobnosť ako územný spolok SČK. Počet členov územnej rady mládeže je minimálne päť, pričom každá skupina mládeže má v územnej rade rovnaký počet zástupcov. Úlohou územnej rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže poveruje funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov.

Rada Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK – čl. 8)
Najvyšším orgánom Mládeže SČK je rada mládeže, ktorá je tvorená predsedami územných rád mládeže a členmi prezídia mládeže. Územnú radu môže vo výnimočných prípadoch zastupovať podpredseda, iný delegovaný člen alebo vedúci skupiny mládeže. Za každú územnú radu mládeže ma právo hlasovať a voliť len jeden zástupca. Na zasadnutia rady mládeže sú prizývaní predsedovia pracovných skupín a poverený zamestnanec Ústredného sekretariátu SČK.

Prezídium Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK – čl. 9)
Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. Tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti Mládeže SČK a ďalší dvaja členovia zvolení radou mládeže. Prezídium mládeže zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá rade mládeže. Prezídium mládeže môže z členov mládeže alebo odborníkov ustanovovať pracovné skupiny k jednotlivým programom a projektom Mládeže SČK ako poradné orgány.

Schéma organizačnej štruktúry Mládeže Slovenského Červeného kríža