Projekt prvej pomoci

Projekt prvej pomoci 3P je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža. Projekt má za úlohu šíriť poznatky o prvej pomoci, zvyšovať záujem verejnosti o túto tému a v neposlednom rade šíriť osvetu o Červenom kríži. V projekte sú zapojení mladí ľudia, ktorí sú vedení k spolupráci s územným spolkom, samostatnosti, rozhodnosti, ale zároveň zodpovednosti, ktorú so sebou oblasť prvej pomoci prináša.

V rámci projektu sa raz ročne realizuje národný kurz, ktorého cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl. Počas piatich dní si účastníci upevnia a rozšíria vedomosti o prvej pomoci, naučia sa ako prvú pomoc šíriť medzi verejnosťou a rovesníkmi v zmysle hesla: „mladí pre mladých“. Okrem toho sa kurz venuje aj súťažiam prvej pomoci, ktoré sa v spolupráci s územnými spolkami realizujú na celom Slovensku. Účastníci sú pripravovaní na spoluorganizáciu súťaží, vytváranie, hodnotenie a maskovanie súťažných stanovíšť. Záver kurzu je venovaný praktickému nácviku nadobudnutých vedomostí a zručností priamo medzi žiakmi a študentmi na základnej alebo strednej škole.

Absolvovaním národného kurzu sa z účastníkov stávajú tréneri prvej pomoci. Tí sú spolu so školiteľmi a inštruktormi prvej pomoci právoplatnými členmi lektorského tímu SČK. Môžu viesť tréningy, besedy, krúžky, ukážky prvej pomoci, môžu sa spolupodieľať na organizácií súťaží prvej pomoci, organizovať lokálne tréningové aktivity, prípadne inou vhodnou formou šíriť osvetu a nadobudnuté vedomosti o prvej pomoci v spolupráci s územným spolkom SČK.