Projekt SOM – Spolu ochránime mládež

Nech SOM kýmkoľvek, v prvom rade SOM človekom!

Mládež SČK prináša po rokoch nový projekt s názvom SOM – Spolu ochránime mládež.

21. storočie so sebou prinieslo množstvo nových technológií, zmenili sa potreby mládeže a na tieto zmeny reaguje aj Mládež Slovenského Červeného kríža.

Jedným z nosných projektov Mládeže Slovenského Červeného kríža je projekt Spolu ochránime mládež-SOM. Cieľom projektu je pripraviť mládežníkov na vedenie skupín, ako aj na vedenie jednotlivých pravidelných stretnutí, ktoré budú po úspešnom absolvovaní národného kurzu môcť realizovať na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Sedenia sú rozvrhnuté na pravidelné stretnutia mládežníkov (min.1x do mesiaca) počas celého školského roka na témy: rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, kyberšikana, rodová rovnosť, sexting, pohlavne prenosné choroby, vrátane témy HIV/AIDS prevencia. Projekt je realizovaný metódou neformálneho vzdelávaniam, pri čom všetky aktivity sú realizované formou rovesníckeho prístupu.

Profil absolventa kurzu k projektu SOM = národne vyškoleného koordinátora projektu Spolu ochránime mládež – SOM Mládeže SČK:

  • Absolvovaním kurzu k projektu SOM sa účastník stáva koordinátorom projektu SOM Mládeže SČK.
  • Absolvent bude schopný vo vhodnej miere reprezentovať svoj územný spolok SČK a šíriť dobré meno SČK.
  • Koordinátor projektu SOM  bude šíriť osvetu na základných a stredných školách v témach rovesníckeho nátlaku, nenávistných prejavov, kyberšikany, online bezpečnosti, rodovej rovnosti a oblasti pohlavne prenosných chorôb, s dôrazom na odstránenie stigmatizácie a diskriminácie.
  • Bude schopný organizácie a vedenia interaktívnych besied, diskusií za stálej a úzkej spolupráce s Územným spolkom SČK.

Facebook stránka projektu SOM