Štatút Mládeže SČK

Základné zásady členstva v hnutí Mládeže Slovenského Červeného kríža

1. Členstvo v hnutí Mládeže Slovenského Červeného kríža je dobrovoľné. Členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža vzájomne spolupracujú bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie.

2. Členom Mládeže Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov, ktorá súhlasí s humánnym poslaním Mládeže SČK a chce sa podieľať na jej činnosti.

3. Člen mládeže má právo:

 • slobodne sa rozhodnúť, v ktorej skupine mládeže chce byť organizovaný,
 • podieľať sa na plnení úloh mládeže a na tento účel využívať v nevyhnutnom rozsahu majetok SČK,
 • zúčastňovať sa rokovaní orgánov mládeže, ktorých je členom,
 • hlasovať a voliť, okrem čestných členov,
 • byť volený do orgánov mládeže, ak dovŕšil 15 rokov, okrem vedúcich skupín mládeže a čestných členov,
 • slobodne prejavovať názory na činnosť mládeže a SČK, obracať sa s návrhmi, požiadavkami, sťažnosťami na všetky orgány mládeže a SČK a žiadať odpoveď,
 • požadovať ochranu, pomoc a podporu v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
 • nosiť odznak SČK a mládeže, vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich s činnosťou aj uniformu SČK, prípadne mládeže.

4. Člen mládeže je povinný

 • poznať a riadiť sa stanovami SČK, týmto štatútom a chrániť znak, názov a dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú demokraciu,
 • podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa na činnosti skupiny mládeže a voleného orgánu, ktorého je členom,
 • rešpektovať rozhodnutia orgánov SČK, plniť úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie a uložené úlohy, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK,
 • platiť členské príspevky,
 • chrániť majetok SČK a po ukončení členstva odovzdať zapožičaný majetok orgánu, ktorý mu ho zapožičal.