Zásady ochrany osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov").

Prevádzkovateľ 
Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je Slovenský Červený kríž ústredný sekretariát, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava, IČO: 00 177 466.

Sprostredkovatelia
Slovenský Červený kríž ako prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov poverila na základe písomnej zmluvy sprostredkovateľa. Slovenský Červený kríž pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:
Toho času Slovenský Červený kríž nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľa pre informačný systém newsletter.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje Slovenský Červený kríž spracúva na účely zasielania newslettrov a ďalších oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov ako:

 • informácie o aktivitách ústredia – informácie o aktivitách územných spolkov
 • informácie o aktivitách organizačných jednotiek SČK
 • tematické informácie
 • poďakovania
 • a iné, súvisiace s činnosťou SČK

Zoznam a rozsah osobných údajov

Zoznam resp. rozsah osobných údajov spracúvaných Slovenským Červeným krížom v informačnom systéme newsletter:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Vek
 • Pohlavie
 • Mesto pobytu
 • Členstvo v SČK ​

Oprávnené osoby 
V mene Slovenského Červeného kríža môžu osobné údaje získavať resp. inak spracúvať len oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe poverenia a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.
Potvrdenie o tom, že ide o oprávnenú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene Slovenského Červeného kríža môže dotknutá osoba žiadať od Slovenského Červeného kríža písomnou formou na adrese: Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava.

Tretie strany a okruh príjemcov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupňované tretím stranám:

 • Územné spolky Slovenského Červeného kríža 

​Slovenský Červený kríž poskytne osobné údaje klienta bez jeho súhlasu na písomné vyžiadanie:

 • Orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 • Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona nad spracúvaním a ochranou osobných údajov,

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje Slovenský Červený kríž nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov 
Slovenský Červený kríž nevykonáva cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zabezpečenie informácií 
Intenzívne pracujeme na tom, aby sme v Slovenskom Červenom kríži ochránili osobné údaje pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov.
 • Prístup k osobným informáciám majú len oprávnený zamestnanci spoločnosti SČK, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Transparentnosť 
V prípade zmeny našich zásad ochrany osobných údajov, budú zverejnené na týchto webových stránkach, aby ste k nim mali neustály prístup. Tieto zmeny budú platiť, ako keby existovali pri vašej registrácii pod podmienkou, že sú v súlade s platnými zákonmi a pokiaľ neobmedzujú vaše práva.