Prehľad kurzov

Kurz prvej pomoci  – 8 hodín

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP, atď.

Materiálno technické vybavenie : Dokumentačná a prezentačná technika (počítač, dataprojektor ) a 2 modely:

   1. figurína na kardio-pulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly alebo počítačového vyhodnocovania záznamu (autokontrola)
   2. figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest (určená na nácvik úderu medzi lopatky Heimlichov manéver)
   3. celotelová figurína s traumatickými poraneniami

    – zdravotnícky materiál na precvičovanie poskytnutia prvej pomoci postihnutému

    – autolekárnička

Forma záverečnej skúšky : Teoreticko-praktická

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 8 hodín

Cena: 30 € / osoba – absolvent obdrží potvrdenie o absolvovaní kurzu. V prípade skupiny (viac ako 10 osôb) je možná zľava.

Kurz prvej pomoci v rozsahu 16 hodín určený pre hasičov, mestskú políciu, horskú službu, organizácie

Cieľ vzdelávacej aktivity : Nadobudnutie teoretických a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie

Materiálno technické vybavenie : Dokumentačná a prezentačná technika (počítač, dataprojektor ) a 2 modely:

1. figurína na kardio-pulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly alebo počítačového vyhodnocovania záznamu (autokontrola)
2. figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest (určená na nácvik úderu medzi lopatky Heimlichov manéver)
3. celotelová figurína s traumatickými poraneniami

– zdravotnícky materiál na precvičovanie poskytnutia prvej pomoci postihnutému

– autolekárnička

– didaktické pomôcky a odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky : Teoreticko-praktická

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 16 hodín Cena: 50 € / osoba – absolvent obdrží potvrdenie

226 hodinový kurz pre opatrovateľky v pôsobnosti na slovensku aj v zahraničí

Organizačná forma: 

AKREDITÁCIA:

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie

č.s. 73/2010 – l/20, č.z. 22929/2010 zo dňa: 14.apríla 2011

č.s.8688/2013 – M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa: 13.marca 2013

č.s.4275/2015 – M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa: 2. marca 2015

č.s. 11105/2016 –M_OSS, č.z. 23060/2016 zo dňa: 26.mája 2016

č.s.6035/2017 – M_OSS, č.z. 2821/2017 zo dňa: 20.januára 2017

č.s. 6036/2017 – M_OSS, č.z. 13829/2017 zo dňa: 24.marca 2017

č.s. 6937/2020 – M_OAK, č.z. 6165/2020 zo dňa: 3.februára 2020

realizovaný formou teoretickej výučby, nácviku praktických zručností a odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb.

Cieľ vzdelávacej aktivity: Získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnej služby

Jednou z cieľových skupín sú nezamestnaní, ktorí sa rekvalifikujú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi.

Absolvent kurzu má byť schopný:

– pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí,

– iniciatívne, samostatne a racionálne riešiť úlohy

– aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti

– v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára

– poznať právnu zodpovednosť a súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby

– komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti

– sústavne si doplňovať nové odborné poznatky k výkonu spôsobilosti získanej v kurze a v každodennej praxi.

Metódy výučby:

  • Teoretická časť – prednáška pre skupinu poslucháčov, diskusia
  • Praktická časť – praktická ukážka pre skupinu poslucháčov, simulácia situácie, nácvik jednotlivého postupu v malej skupine, rozbor konkrétneho prípadu, individuálny nácvik praktickej činnosti.
  • Odborná prax – skupinky po max. 5 účastníkov, konkrétna realizácia činností poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, resp. zariadeniach sociálnych služieb

Rozsah kurzu: Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105 hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná prax 72 hodín, skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

Cena: 406,80€/ osoba – absolvent obdrží osvedčenie v slovenskom a anglickom jazyku resp. slovenskom a nemeckom jazyku platné v rámci celej EÚ.

Ďalšie články