Kurz pre skautov a tábory

Kurz pre skautov a tábory

Akreditácia MZ SR číslo S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021
Akreditácia EFAC číslo  DROI/CMRPS/EFAC/SlovakRC zo dňa 18.12.2019

UPOZORNENIE: Absolvovaním kurzu účastník nezíska kompetenciu zdravotníka pre zotavovacie podujatia (tábory, lyžiarske výcviky, školy v prírode)! Zdravotníkom na zotavovacom podujatí podľa vyhlášky MZ SR 526/2007 Z.z. môže byť iba odborne spôsobilá osoba, t.j. lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár so získaným príslušným vzdelaním!
Kurz je určený všetkým, ktorí chcú vedieť prvú pomoc v podmienach táborov, škôl v prírode, lyžiarskych výcvikoch a pod., a chcú byť nápomocní lekárovi či zdravotníckemu pracovníkovi počas pobytu.

Pre koho je kurz určený
– pre skautov, ktorí chcú získať príslušnú „odborku“ 
– pre eRkárov
– pre animátorov prímestských táborov
– pre pedagógov, vychovávateľov a animátorov, ktorí chcú vedieť poskytovať prvú pomoc
– pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú vyhlášku MZ a chcú si zopakovať prvú pomoc pred táborom.

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 6.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch,
– prvá pomoci pri náhlych stavoch,
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu,
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu,
– prvá pomoc pri alergických reakciách,
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich a stavoch,
– prvá pomoc pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach,
– prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach,
– prvá pomoc na lyžiarskom svahu, špecifiká v horách počas zimy,
– prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun,
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky,
– polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku,
– hygiena, epidemiológia a dezinfekcia,
– používanie AED pri KPR,
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
SimulačnoEdukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín +špecifiká pre tábory a pobyty  (3,5 dňa)
Platnosť Európskeho certifikátu 
3 roky od vystavenia certifikátu
Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 190€/osoba. Poplatok sa uhráza v prvý deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

V cene vzdelávacieho kurzu je aj vzdelávací materiál a občerstvenie počas prestávok.

V prípade záujmu viacerých účastníkov na kurz nás kontaktujte na predseda.za@redcross.sk