Organizačná štruktúra

PhDr. Martin Břňak, PhD. – riaditeľ Územného spolku SČK

Bc. Peter Martinek, MBA. – predseda Územného spolku SČK

Územná rada SČK
Viera Květoňová, DiS., podpredseda
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Miloš Michelčík
Patrik Medvecký
Bc. Lucia Korbelová
Ing. Marcel Kšenzulák
MUDr. Miloš Kapusta

Kontrolná a revízna rada SČK, Žilina

Ing. Róbert Koščák
Miriam Škultétyová
Peter Birka

Územná rada je stálym zastupiteľským orgánom členov územného spolku pôsobiacim medzi snemami územného spolku. Funkčné obdobie je štvorročné a končí zvolením novej územnej rady. Územná rada rozpracúva úlohy a materiály prijaté územným smenom a premieta ich do ročných plánov činnosti. Koordinuje činnosť územného spolku, koordinuje činnosť miestnych spolkov,  prerokováva návrhy rozpočtu a ročnú správu o výsledku hospodárenia, hodnotí a kontroluje prácu štatutára, v zmysle Stanov, informuje prezídium a generálneho sekretára SČK o činnosti a plnení úloh územného spolku. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o SČK.

(zľava: Peter Martinek, Miloš Michelčík, Magdaléna Padalová, Patrik Medvecký, Lucia Korbelová, Viera Květoňová, Marcel Kšenzulák)