Terénna správa o ľudoch bez domova v meste Žilina

Dôstojné bývanie patrí medzi základné ľudské práva. Dôstojné bývanie nepredstavuje iba bývanie v súlade s technickým prípadne hygienickým štandardom bývania v danej spoločnosti, ale vytvára tiež možnosti na plnohodnotné zapájanie sa do spoločnosti. Medzi „najťažšiu“ formu bezdomovectva patrí prežívanie na ulici bez strechy, kde sa verejný priestor stáva jedinou možnosťou pre život bez možnosti bezpečia, súkromia a dôstojnosti.

Správa z prieskumu nemá ambíciu odhaliť komplexnosť problematiky osôb bez domova. Cieľom prieskumu je čiastočne poodhaliť problematiku bezdomovectva na území mesta Žilina a poskytnúť informácie pre ďalšie aktivity zmapovania uvedeného problému.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina prostredníctvom svojich zamestnancov a dobrovoľníkov v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline vykonal prieskum ľudí bez domova, kde mapoval zdravotný stav (teplota, respiračné ochorenia, terajšie a prekonané ochorenia, poslednú návštevu lekára a pod.), sociálny stav (príibuzní, počet rokov žijúcich na ulici a pod.) a vyhotovil správu z terénu. 

Správu si môžete prečítať v dokumente dole.

 

Prečítajte si správu z prieskumu o ľudoch žijúcich na ulici v meste Žilina, ktorú vypracoval SČK ÚzS Žilina.

Ďalšie články