Kurz prvej pomoci

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci
č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.

8 – hod. kurz pre účastníkov kurzov autoškoly – Potvrdenie o absolvovaní
8 – hod. kurz pre zamestnancov v rámci BOZP


Na základe zákona č. 124/2006 o BOZP je povinnosťou zamestnávateľov vyškoliť príslušný počet zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia resp. života. Základná odborná príprava je v rozsahu 8 – vyučovacích hodín formou prednášky, praktických ukážok a záverečnej písomnej skúšky.
Po absolvovaní kurzu získajú účastníci „Potvrdenie o absolvovaní.“

Cena 8 hod. kurzu pre Autoškoly 20 €/osoba
Cena 8 hod. kurzu pre zamestnancov v rámci BOZP 20 €/osoba

Profil absolventa:
Nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie.

Forma úhrady: v hotovosti
Miesto konania: Výučbové centrum SČK, 1. mája 882/17, 069 01 Snina

Súbory na stiahnutie