Sociálna činnosť

Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa prispôsobuje potrebám v rôznych regiónoch Slovenska. Ponuka sociálnych služieb poskytovaná územnými spolkami SČK sa preto v jednotlivých okresoch výrazne líši. Služby sa však vždy zameriavajú na konkrétneho človeka či komunitu.

Sociálne služby v teréne i v zariadeniach sociálnych služieb SČK poskytujú územné spolky podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Ďalšiu sociálnu činnosť vykonávajú členovia miestnych spolkov i dobrovoľníci – susedská výpomoc, pomoc dôchodcom v domácom prostredí, zbierky šatstva, potravinové zbierky a pod.

ODBORNÉ ČINNOSTI

 • Základné sociálne poradenstvo
 • Špecializované sociálne poradenstvo

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 • Nocľaháreň
 • Útulok
 • Zariadenie núdzového bývania

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

 • Zariadenie podporného bývania
 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Špecializované zariadenie
 • Denný stacionár
 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba
 • Požičiavanie pomôcok

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

 • Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 • Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

 • Jedáleň
 • Práčovňa
 • Stredisko osobnej hygieny

VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí.

INÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

 • Poskytovanie nevyhnutného ošatenia, obuvi, a inej materiálnej pomoci
 • Starostlivosť o ľudí bez domova v zime
 • Letné tábory
 • Asistenčná služba

Viac informácií o sociálnych službách nájdete v našej výročnej správe – v časti sociálna činnosť.