Sociálna činnosť

Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa prispôsobuje potrebám v rôznych regiónoch Slovenska. Ponuka sociálnych služieb poskytovaná územnými spolkami SČK sa preto v jednotlivých okresoch výrazne líši. Služby sa však vždy zameriavajú na konkrétneho človeka či komunitu.

Sociálne služby v teréne i v zariadeniach sociálnych služieb SČK poskytujú územné spolky podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Ďalšiu sociálnu činnosť vykonávajú členovia miestnych spolkov i dobrovoľníci – susedská výpomoc, pomoc dôchodcom v domácom prostredí, zbierky šatstva, potravinové zbierky a pod.

Odborné činnosti

 • Základné sociálne poradenstvo
 • Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne služby krízovej intervencie

 • Nocľaháreň
 • Útulok
 • Zariadenie núdzového bývania

Sociálne zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

 • Zariadenie podporného bývania
 • Zariadenia pre seniorov
 • Zariadenia opatrovateľskej služby
 • Špecializované zariadenia
 • Denný stacionár
 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba
 • Požičiavanie pomôcok

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií

 • Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 • Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

Podporné sociálne služby

 • Jedáleň
 • Práčovňa
 • Stredisko osobnej hygieny

Vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb

Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí.

Iné sociálne aktivity

 • Poskytovanie nevyhnutného ošatenia, obuvi a inej materiálnej pomoci
 • Starostlivosť o ľudí bez domova v zime
 • Letné tábory
 • Asistenčná služba