Znak Červeného kríža

Symboly pomoci, nádeje a humanity

Červený kríž a červený polmesiac sú, na celom svete, znakmi nádeje pre ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých humanitárnych situáciách. Pre komunity zmietajúce sa v traumách ozbrojených konfliktov a iných násilností, alebo v následkoch prírodných katastrof , sú tieto znaky signálom, že pomoc je na dosah.

Či sú umiestnené na vozidlách, ktoré prevážajú ranených, alebo označujú lekára v poľnej nemocnici, alebo lietadlo, ktoré vezie humanitárne zásoby, vždy sú symbolom nestrannej, neutrálnej a nezávislej humanitárnej pomoci ľuďom na celom svete.

Nespájajú sa so žiadnym náboženským, politickým alebo kultúrnym presvedčením.

Používajú sa dvomi spôsobmi:

  • Ako znaky ochrany, ktoré informujú bojujúce strany ozbrojených konfliktov, že osoby, vozidlá alebo zariadenia označené týmito znakmi musia vždy, za každých okolností, požívať ochranu a nesmú sa stať terčmi útokov.
  • Na vyjadrenie príslušnosti osoby, vozidla alebo zariadenia k Medzinárodnému hnutiu Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Tento spôsob sa nazýva identifikačný.

V roku 2005 bol prijatý aj tretí znak Hnutia – červený kryštál.

Legislatíva používania znaku Červeného kríža

Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami o ochrane obetí vojen z 12. 8. 1949 a dvoma dodatkovými protokolmi k týmto dohodám z 8. 6. 1977. Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. 
Znak Červeného kríža sa skladá z piatich štvorcov, spojených po stranách jedného ústredného štvorca umiestnených na bielom pozadí. Odtieň červenej nie je špecifikovaný.

Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:
a) zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b) zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych zariadení,
c) zdravotníckych transportov.

Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariadení v spojitosti s:
a) Medzinárodným výborom Červeného kríža,
b) národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca (ČK a ČP),
c) Medzinárodnou federáciou spoločností ČK/ČP.

Existujú tri typy zneužitia:
1. napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP.
2. neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci). O neoprávnenom používaní môžeme hovoriť aj vtedy, keď osoby oprávnené používať znak nekonajú v súlade s pravidlami Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov.
3. vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.
Používanie znaku Červeného kríža je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým v zákone č. 460 z 20. septembra 2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v zákone č. 300/2005 Z.z. z 20. mája 2005 Trestný zákon.

Podľa zákona 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža o používaní znaku a názvu Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a v čase vojny alebo vojnového stavu znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba:

a) Slovenský Červený kríž, najmä na označenie nehnuteľností vo vlastníctve alebo užívaní Slovenského Červeného kríža a jeho územných spolkov, zariadení Slovenského Červeného kríža, ako aj zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1),
b) národné spoločnosti Červeného kríža a ich zamestnanci, ako aj v ich mene konajúce osoby za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi
c) vojenské zdravotnícke zariadenie a vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a zariadení, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc; v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.

Poznámka: 

  • Profesionálna záchranná zdravotná služba platená z verejných zdrojov používa zákonom chránený znak a to šesťcípu rovnoramennú modrú hviezdu. 
  • Na označenie prvej pomoci, napr. lekárničky sa používa medzinárodný znak bieleho kríža na zelenom pozadí. 
  • Znak Červeného kríža vznikol ako inverzia vlajky švajčiarskej konfederácie na návrh zakladateľa ČK H. Dunanta. Neskôr bol v moslimských krajinách interpretovaný ako znak kresťanstva, preto sa začal rovnocenne používať aj znak Červeného polmesiaca.


Zneužívanie znaku Červeného kríža môže zabíjať

V posledných 2 rokoch sa zvýšilo množstvo vojnových a občianskych konfliktov v mnohých krajinách a ohniská sa k nám približujú. Lýbia, Egypt, Afganistan, Sýria, Palestína a Izrael, Ukrajina. Za dva roky konfliktu v Sýrii bolo zavraždených viac ako 40 pracovníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK a ČP) pri pomoci raneným, chorým a vysídleným. Za pár mesiacov konfliktu na Ukrajine bolo niekoľko desiatok humanitných pracovníkov zadržaných alebo im bol znemožnený prístup k zraniteľným a núdznym skupinám obyvateľov. Zavraždení, zadržaní a väznení boli aj pracovníci ČK a ČP v Sudáne. Znamená to, že znak Červeného kríža (ako aj rovnocenný znak Červeného polmesiaca) nie je rešpektovaný ako symbol neutrálnej pomoci všetkým zúčastneným bez ohľadu ku ktorej bojujúcej strane patria. Situácia je taká zlá, ako nebola od druhej svetovej vojny. Pokles rešpektu k symbolu ľudskosti, neutrality, nezištnosti, nestrannosti je spôsobený aj tým, že tieto znaky nie sú používané iba v povolených prípadoch. Častokrát neúmyselne a z nevedomosti sa znak Červeného kríža používa pre označenie prvej pomoci, nemocníc, ambulancií lekárov. Horšie je zneužívanie na označenie fliaš s alkoholom, uniforiem sestričiek v sexshopoch. Na prvý pohľad smiešne na označenie platených služieb dodávateľa energií, spolkov zdravotníkov alebo len bez akejkoľvek myšlienky ako atraktívny grafický prvok. Takáto inflácia znaku vedie k dehonestácii a k narušeniu jeho výsostného postavenia. Keď je komerčne zneužívaný, slabne ochrana jeho nositeľov, viazne prístup k zraneným, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu, zvýšeniu utrpenia zajatcov a uprchlíkov a k zbytočným úmrtiam.

Ak sa nechcete stať spolupáchateľom vraždy, mučenia, únosu, zajatia humanitných pracovníkov Červeného kríža, pouvažujte pred tým, než vytvoríte alebo použijete logo s malým červeným krížikom.

Viliam Dobiáš
Prezident SČK

Prečítajte si viac o znakoch – stránka Medzinárodného výboru Červeného kríža – v angličtine

4360_002-ebook