Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom je organizácia Slovenský Červený kríž (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zásady ochrany osobných údajov

Právny základ spracúvania Vašich osobných

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu

Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie

Doba uchovania Vašich osobných údajov

Vymedzenie pojmov

Informačné systémy

Práva dotknutej osoby

Tlačivá

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete požiadať o ich sprístupnenie, opravu alebo o ich vymazanie.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.