Kurz prvej pomoci 8-hodín

Podľa štatistík sa až 80% úrazov a krízových situácii udeje v domácnostiach a v práci. Ľudia, ktorým najčastejšie poskytujeme prvú pomoc, sú teda naši najbližší. Ak máte strach, že by ste im v kritickej situácii  nevedeli pomôcť, absolvujte u nás akreditovaný kurz prvej pomoci.    

Počas 8-hodinového kurzu prvej pomoci vás naučíme resuscitovať dospelého človeka a dieťa, používať automatický externý defibrilátor AED, ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy či popáleniny, správne použiť trojrohú šatku, ale aj ako postupovať pri dopravnej nehode a správne telefonovať na tiesňovú linku. Kurz je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a každý úspešný absolvent dostane potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Garanti kurzu 

Garantmi kurzov prvej pomoci Slovenského Červeného kríža sú lekári, záchranári a zdravotné sestry z praxe. 

Lektormi kurzu sú skúsení inštruktori prvej pomoci, ktorý kurz vedú podľa posledných odporúčaní ERC – Európskej resuscitačnej rady.  http://www.srr.sk/nove-erc-odporucania-preklad/

Pre koho je kurz určený 

  • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, 
  • pre firmy,  
  • pre učiteľov, asistentov ŤZP, opatrovateľov, 
  • a pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci.

 Ďalšie kurzy prvej pomoci  

Akreditované kurzy prvej pomoci v rozsahu 16-hodín, 33-hodín sú pokračovaním vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci pre tých, ktorí chcú vedieť viac. Benefitom pre absolventov kurzu je možnosť získať Európsky certifikát, ktorý platí počas obdobia 3 rokov a je dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci aj v zahraničí. Absolvovanie takéhoto rozšíreného kurzu tiež odporúčame dopísať do svojho životopisu. 

Termíny kurzov

Podrobnejšie informácie o termínoch kurzov prvej pomoci vám radi poskytneme na našich územných spolkoch Slovenského Červeného kríža.
Zoznam všetkých výučbových miest, kde ŠK vyučuje prvú pomoc, nájdete

Ako spracúvame Vaše údaje

Ide sa o poskytnutie služby akreditovaného kurzu prvej pomoci. Akreditačné rozhodnutie vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 04 ods. 2 zákona č. 578/2004 .Z .z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách zdravotníctve a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), podľa § 40 v spojení s ustanovením § 92 zákona
o poskytovateľoch a podľa § 46 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonaní o vydanie osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci s názvom „Kurz prvej pomoci“ pod číslom: Z15886-2012-OZdV zo dňa 22.03.2012.

Bližšie info na: https://redcross.sk/ochrana-osobnych-udajov/