Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

Zriaďovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Vypracoval: Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Dátum: 13.3.2020

 

Tento dokument obsahuje preventívne prístupy v zabránení šírenia ochorenia, postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.  Sociálne služby musia byť poskytované v súlade so Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.

SČK, územný spolok Banská Štiavnica poskytuje v zmysle registrácie VÚC Banská Bystrica nasledovné sociálne služby:

  1. Sociálne stredisko SČK – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
  2. Opatrovateľská služba

 

1. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov

– vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením,

– často si umývať ruky teplou vodou a mydlom, dezinfekčným mydlom, dezinfekčný gél

 

Zamestnanci:

– pred odchodom z domu,

– po príchode do práce,

– po použití toalety,

– po prestávke a denných pracovných činnostiach,

– pred prípravou jedla a nápojov,

– pred a po konzumácii jedla,

– pred odchodom z práce,

– po príchode domov,

– po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom,

 – dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii.

Povinné nosenie ochranného rúška,  rukavíc a používanie OPP.

 

 

2. Príprava na zaistenie prevádzky

Zamestnanci na zaistenie prevádzky SČK, územný spolok v Banskej Štiavnici majú určený menovitý zoznam zamestnancov, ich pozíciu, kontakty na nich, kompetencie. V prípade výpadku veľkého počtu zamestnancov bude potrebné aktivovať dobrovoľníkov a nových zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, prípadne prostredníctvom samosprávy a Okresného úradu.

Zodpovedná: riaditeľka

 

  1. Sociálne stredisko SČK – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých: 1 sociálny pracovník  3 opatrovateľky, 1 vodič/údržbár, 1 odborný pedagogický zamestnanec, 1 upratovačka, 1 ekonómka
  1. Opatrovateľská služba: 1 vodič

 

3. Postup pri podozrení na ochorenie COVID u zamestnanca.

  Všetci zamestnanci boli poučení o povinnostiach:

 – informovania zamestnávateľa o tom, že sa vrátil on, alebo jeho blízky príbuzný z rizikovej oblasti, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola potvrdená infekcia COVID – 19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe,

– všetci zamestnanci majú podpísané čestné prehlásenia a denne si merajú osobnú teplotu po príchode na pracovisko, o čom sa vedie písomný záznam.

 

Zamestnávateľ:

– je oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky), prípadne hygienika príslušného RUVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID – 19. Zamestnanci s príznakmi respiračnej infekcie musia dodržať nasledovné:

– zostať doma na lôžku,

 – telefonicky konzultovať svojho ošetrujúceho lekára,

 – nebyť v priamom kontakte s klientmi, ani zamestnancami počas doby pretrvávania príznakov,

– zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID – 19) a pri známom ochorení COVID – 19 až vtedy, keď mu to umožní hygienik RÚVZ.  

 

4. Karanténa klienti:

Z dôvodu terénnej a ambulantnej formy poskytovania sociálnych služieb nie je možné zriadiť karanténnu miestnosť.

– Klientom DSS je poskytovaná sociálna služba v domácom prostredí , telefonicky, mailom alebo on line prostredníctvom sociálnych médií. Dodržujú sa hygienické pravidlá a opatrenia.

– Terénna sociálna služba – rozvoz obedov, dodržujú sa hygienické pravidlá a opatrenia. Osobné motorové vozidlo prevážajúce obedy sa denne dezinfikuje.

– Kontrolujú sa príznaky COVID 19 u opatrovateliek a vodiča hneď po príchode z terénu.  

– Klientom ÚzS SČK sú v pravidelných intervaloch odovzdané rúška a rukavice, ktoré sú klienti povinný používať v pri kontakte so zamestnancom ÚzS SČK Banská Štiavnica.

– Pri  vstupe do zariadenia je k dispozícii dezinfekcia a oznam o dodržiavaní 2 m odstupu a nutnosti použitia rúška. Priestory sú pravidelne po každom klientovi dezinfikované.

– Pracovníci sú poučení podľa vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

 Zodpovedaní: riaditeľka (poučenie), opatrovateľky, sociálny pracovník , vodič po príchode z terénu

 

5. Pomôcky, vybavenie OPP sa postupne dopĺňajú a sú v pravidelných týždenných intervaloch poskytované všetkým zamestnancom.

Všetci zamestnanci: rúška, rukavice, dezinfekcie, ochranný odev, v prípade potreby overal, okuliare, návleky na nohy

Zodpovedaná: riaditeľka

 

6. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

– Všetci pracovníci majú k dispozícii zoznam s telefónnymi číslami na RÚVZ, zriaďovateľa, obvodného lekára, rodinných príslušníkov

Zodpovedaná: riaditeľka

 

7. Dezinfekčný plán

 Postupuje sa v zmysle plánu dezinfekcie, ktorý bol upravený na potrebu častejšej dezinfekcie.

Zodpovední: riaditeľka, upratovačka, vodič

8. Postup pri riešení infikovaného klienta

Podľa zákona o sociálnych službách opatrovateľskú službu nemožno poskytovať FO, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. Ak je život a zdravie tejto FO vážne ohrozené v dôsledku nemožnosti poskytnutia OS počas karantény a potrebnú osobnú pomoc nevie alebo nemôže poskytnúť rodina alebo iná osoba žijúca v domácnosti klienta bude zabezpečená tejto osobe poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná: riaditeľka

 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 

podpis s pečiatkou.jpg