Sociálne služby

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Banskej Štiavnici na ulici Bratská č. 9, poskytuje sociálne služby v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách podľa zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov ambulantnou formou. V súčasnosti navštevuje zariadenie 15 klientov.

Poskytované služby sú:

Odborné – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo.

Obslužné – stravovanie v rozsahu obeda, upratovanie

Ďalšie činnosti – utváranie podmienok na vzdelávanie, rozvoj pracovných zručností, zabezpečenie záujmovej činnosti

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie:

Navštívte nás priamo v našom zariadení DSS pri SČK, Bratská č. 9 v B. Štiavnici, kde Vám radi poskytneme všetky potrebné informácie. Môžete si u nás vyzdvihnúť potrebné tlačivá. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález“. Po vyplnení žiadosti a vyjadrení Vášho zmluvného lekára, kompletnú žiadosť odošlete na Úrad BBSK, oddelenie sociálnych služieb, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Po vydaní právoplatného rozhodnutia z BBSK a posudku o odkázanosti na sociálnu službu si môžete podať “ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby “ priamo do nášho zariadenia. K tejto žiadosti je potrebné priložiť i fotokópiu najnovšieho rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne. 

Opatrovateľská služba je poskytovaná v zmysle § 41, ods. 2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Príloha č. 4, časť II. – úkony starostlivosti o svoju domácnosť v rozsahu donášky jedla do domu – rozvozom obedov pre seniorov v Banskej Štiavnici a okolitých obciach.

 Všetky žiadosti na poskytované sociálne služby si môžete stiahnuť na našej stránke.

Bližšie informácie o poskytovaných sociálnych službách získate: 

Kontakt: Mgr. Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka ÚzS SČK Banská Štiavnica, tel: 045/6921540  alebo 0903558945

______________________________________________________________________________