Výzva na predloženie cenovej ponuky

Pomáhame v teréne

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica so sídlom Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 35679956 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 pís,.d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneí niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") plánuje v rámci projektu Pomáhame v teréne

1. Vybudovanie zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných sociálnych služieb

2. Zvyšovanie kvality terénnych sociálnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia

3. Rozvoj terénnych komunitných sociálnych služieb

Touto cestou  sa na Vás obraciame so žiadosťou o predloženie Vašej cenovej ponuky v zmyle výzvy uvedenej v prílohách pod názvom

1. VO  Výzva na predloženie cenovej ponuky zariadenie

2. VO  Výzva na predloženie cenovej ponuky technika 

3. VO  Výzva na predloženie cenovej ponuky obedáre

Vypracovanú cenovú ponuku Vás žiadame eletronicky zaslať na tlačive v prílohe splu s dokladom, preukazujúcim oprávnenie vykonávať túto činnosť (kópia živnostenského listu, výpis so živnostenského registra alebo iného oprávnenia poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania) na adresu riaditel.bs@redcross.sk do dňa 04.05.2020 do 24:00.

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 5.000,00€, ponuka bude zároveň posudzovaná ako súťažná.

Vyhodnotenie cenových ponúk sa bude realizovať 4.mája 2020 o 14:00 hod na adrese obstarávateľa.