Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

______________________________________________________________________________________________________

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica so sídlom Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 35679956 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 pís,.d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneí niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") plánuje v rámci projektu Rekonštrukciou v malom pomôžeš vo veľkom => ReHELP zadať zákazku na predmet 

1. Vybavenie priestoru pre multifunkčný účel spolu s montážou, vrátane demontáže pôvodného vybavenia s odvozom na skládku

a

2. Nákup a vybavenie prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, vrátane inštalácií a prvého zaškolenia.

Touto cestou  sa na Vás obraciame so žiadosťou o predloženie Vašej cenovej ponuky v zmyle výzvy uvedenej v prílohách pod názvom

1. VO Výzva na predloženie cenovej ponuky zariadenie_uprav

2. VO Výzva na predloženie cenovej ponuky technika_uprav.

Vypracovanú cenovú ponuku Vás žiadame eletronicky zaslať na tlačive v prílohe splu s dokladom, preukazujúcim oprávnenie vykonávať túto činnosť (kópia živnostenského listu, výpis so živnostenského registra alebo iného oprávnenia poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania) na adresu riaditel.bs@redcross.sk do dňa 24.02.2019 do 24:00.

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 5.000,00€, ponuka bude zároveň posudzovaná ako súťažná.

Vyhodnotenie cenových ponúk sa bude realizovať 2.marca 2020 o 14:00 hod na adrese obstarávateľa.