Projekt ReHELP

Rozvoj sociálnej spoločnosti je prioritou mnohých dôležitých dokumentov a stratégií, či už na európskej, národnej, či regionálnej úrovni. Jej dosiahnutie by sa malo podporovať, aj (, ale nielen) zriaďovanímnových alebo rekonštrukciou, či modernizáciou už existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb. Toto je i špecifický cieľ stratégie CLLD územia MAS Zlatá cesta. A práve inovovanie interiéru jednej z miestností Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých prevádzkovaných ÚzS SČK v Banskej Štiavnici so zámerom jej multifunkčného využitia pre edukačno-relaxačnú činnosť, nielen pre klientov zariadenia, bol hlavným cieľom projektu Rekonštrukciou v malom pomôžeš vo veľkom (ReHELP), ktorý zároveň napĺňa i vyššie uvedený špecifický cieľ stratégie CLLD územia MAS Zlatá cesta.

Úpravou priestoru došlo k umožneniu rozšíriť portfólio služieb nielen pre klientov DSS primárne, ale aj pre širokú verejnosť, čo má v konečnom dôsledku synergický efekt, keďže by sa jedná o integračný prvok. Rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na edukáciu klientov, ich rodinných príslušníkov, ale aj verejnosť – napr. interaktívne workshopy, kurzy záujmovej činnosti, prednášky atď. z rôznych oblastí (napr. práca so sociálne znevýhodnenými a hendikepovanými – rôzne druhy terapií – ergo/arte/musiko/biblioterapia, reminiscenčná (spomienková) terapia… atď); zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo… atď.) za účelom vychovávať, informovať, podporovať tak sociálnu inklúziu a búrať bariéry, či už zavádzaním nových, inovatívnych prvkov do sociálnej rehabilitácie alebo ich otvorenosťou pre širšiu množinu záujemcov ako len klientov DSS.

Tento projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov IROP (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky).

Ďalšie články