Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou na Slovensku a v zahraničí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozsah kurzu :
Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie.
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok.
Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a pod.
Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška.

Absolvent kurzu je schopný komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti, aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti, v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára, pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí. Absolventovi kurzu bude vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu v dvojjazyčnom vyhotovení (slovensky – nemecky, prípadne slovensky – anglicky).

Cena kurzu je 250 €. Uhradiť ho môžete v hotovosti na sekretariáte územného spolku, poštovým peňažným poukazom alebo bankovým prevodom na účet SK1602000000000001533132. Kurz je možné uhradiť aj v splátkach.

Ak ste už absolvovali 192 hodinový kurz opatrovania, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa do doplňujúceho kurzu v rozsahu 34 hodín.

V prípade záujmu alebo ďalších informácií neváhajte a kontaktujte nás. Na kurz sa môžete prihlásiť osobne, poštou, mailom alebo telefonicky.
Vyplnenú prihlášku na kurz môžete odovzdať osobne alebo zaslať na adresu: Slovenský Červený kríž, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta.