Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

 1. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 a jej rodine.
 2. V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
  1. poskytuje
   1. sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
   3. preventívna aktivita,
  2. zabezpečuje
   1. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
   3. záujmová činnosť.
 3. Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

SČK, územný spolok v Senici poskytuje túto sociálnu službu na Hurbanovej ulici č. 1379 v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.