Opatrovateľská služba

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej  stupeň odkázanosti je najmenej II. 

Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná obec alebo mesto podľa trvalého pobytu, na základe žiadosti klienta.

Opatrovateľskú službu v domácnosti klienta ÚzS SČK Senica poskytuje od roku 1995. V rámci opatrovateľskej služby  je klientom odkázaným na opatrovanie   poskytovaná pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti   o domácnosť a základné sociálne aktivity. 

Informácie: Dom humanity SČK, Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica, tel. 034/6515159, 0903558914

Cenník: 

7,30 €/ 1 hod. – klienti bez posudku odkázanosti vyhotoveného príslušnou obcou, mestom 

1,50 €/ 1 hod. – klienti s posudkom (Mesto Senica, obec Sobotište, Jablonica, Sekule)

2,20 €/ 1 hod. – klienti s posudkom (obec Rovensko)