2% z dane – fyzické osoby

Vďaka vašim 2 % vieme našu pomoc násobiť.

Slovenský Červený kríž

 • ocení ročne približne 11-tisíc mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického,
 • vyškolí desiatky tisíc ľudí v laickej prvej pomoci ročne,
 • poskytne vo svojich jedálňach alebo rozvezie vyše 300-tisíc obedov ročne,
 • prepraví počas roka viac ako 3300 klientov,
 • prevádzkuje 23 zariadení sociálnych služieb na Slovensku,
 • distribuuje takmer 100-tisíc potravinových a hygienických balíčkov ročne,
 • pomáha spájať rodiny rozdelené v dôsledku vojen či prírodných katastrof,
 • vyškolí počas roka viac ako 100 mladých ľudí na realizovanie projektov v oblasti zdravia a zdravého spôsobu života detí, mládeže i seniorov.

Slovenský Červený kríž, ktorý je nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža, pomáha už vyše 100 rokov. Svoju činnosť na celom území Slovenska vykonáva za pomoci stoviek zamestnancov a tisícok dobrovoľníkov. Pri ich práci je potrebná veľká dávka empatie, zanietenia, dobrej vôle a v neposlednom rade aj financií. Ako organizácia, ktorá nevytvára zisk a už viac ako sto rokov v dobrom aj zlom sprevádza slovenskú spoločnosť, hľadá Slovenský Červený kríž finančnú podporu pre svoju prácu nielen vo verejnej správe, ale aj v komerčnom sektore a u jednotlivcov. 

Vďaka Vašej podpore prostredníctvom dvoch percent chceme pri Vás naďalej stáť a okrem spomínaných činností:

 • ďalej rozvíjať a školiť naše humanitárne jednotky – aj tragické udalosti minulého roku potvrdili potrebu červenokrížskych dobrovoľníkov, ktorí pri zásahoch podporujú nielen profesionálne záchranárskej zložky, ale poskytnú pomoc aj ľuďom zasiahnutým tragédiou,
 • podporovať naše miestne spolky po celom Slovensku, aby mohli organizovať červenokrížske aktivity vo svojich mestách i obciach – zamerané najmä na nábor bezpríspevkových darcov krvi a sociálnu pomoc seniorom,
 • skvalitňovať naše zariadenia sociálnych služieb,
 • rozširovať naše terénne sociálne služby, ako napr. prepravná služba,
 • podporovať činnosť Mládeže SČK – naši mladí ľudia sa pravidelne venujú deťom v materských a základných školách i osamelým seniorom,
 • podporovať medzinárodné aktivity Červeného kríža a Červeného polmesiaca v krízových oblastiach, kde sme často jediná organizácia poskytujúca humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi.

POMÔŽTE NÁM SPOLOČNÚ POMOC NÁSOBIŤ. ĎAKUJEME!

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať až 3%.

Ak nám chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, musíte získať potvrdenie o tom, že ste v roku 2019 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín. Ak ste naším dobrovoľníkom, toto potvrdenie Vám vystaví územný spolok, kde ste prácu vykonávali. Ak ste dobrovoľnícku prácu vykonávali pre inú organizáciu, toto potvrdenie vám vystaví daná organizácia či fyzická osoba. No svoje 3% môžete stále darovať práve nám.

Ako poukázať 2% (3%) z dane Slovenskému Červenému krížu

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 10.2.2020 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať

2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potrvdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.

alebo

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2020) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vám poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Údaje :

Slovenský Červený kríž
územný spolok Vranov nad Topľou

Štúrova 130
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 00416282
DIČ: 2020632086
IBAN: SK130200000000000183563

Kontakt