Projekt Dorotka nám ochorela 

Dorotka a jej priatelia

Projekt Dorotka a jej priatelia je národným projektom Mládeže Slovenského
Červeného kríža.
Projekt sa zameriava na výučbu prvej pomoci a prehĺbenie humanitného
cítenia detí v materských školách. Jednotlivé stretnutia sprevádza
imaginárna kamarátka Dorotka, ktorá pomáha škôlkarom pochopiť
jednotlivé témy stretnutí.

  • Cieľovou skupinou sú deti v predškolskom veku, vo veku 5-6 rokov
  • Stretnutia sa uskutočňujú 1x do mesiaca – Stretnutia vedú vyškolení koordinátori so svojím teamom
  • Program sedenia trvá približne 20 minút -Priebeh sedenia sa nesie v znamení príbehu kamarátky Dorotky (čo sa Dorotke prihodilo…)
  • Pomocou hier, rozprávok a básní, koordinátori učia deti ako ošetriť drobné poranenia, zlomeniny, popáleniny, bodnutie hmyzom, privolať pomoc, oboznamujú sa aj s darcovstvom krvi
    a Červeným krížom.

Osobné údaje účastníkov projektu v rozsahu meno, priezvisko, názov školy, fotografie a videá
sú spracúvane v zmysle § 5 ods.1 písm. m) zákona č. 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane
znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fotografie a videá môžu byť
zverejnené za účelom propagácie znalostí detí v oblasti prvej pomoci, zdravotnej výchovy a darovania
krvi vo verejnom záujme.
V prípade nesúhlasu zo zverejnením, môže zákonný zástupca podať pred zahájením projektu
námietku. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov a tlačivo na podanie námietky nájdete na
adrese www.redcross.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.
Táto informácia je poskytnutá v zmysle Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 o ochrane
osobných údajov.

Viac informácií nájdete na youth.redcross.sk