Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Našim cieľom je rozšírenie ponuky sociálnych služieb a vyjsť tak v ústrety klientom ,ktorým sa neočakávane zhorší zdravotný stav po úraze, alebo po akútnom ochorení a urgentne potrebujú kompenzačnú pomôcku na zlepšenie mobility a kvality života po prepustení z nemocnice do domácej liečby, resp. domácej opatrovateľskej starostlivosti. Promptne zabezpečená zdravotnícka pomôcka prinesie úľavu od zdravotných problémov a pomôže pacientom pri rekonvalescencii. Pomôcky sú určené prevažne klientom s neurologickými ťažkosťami. Ochoreniami pohybového aparátu, ležiacim pacientom, nevládnym a ťažko zdravotne postihnutým.

Nárok na pomoc vzniká na dobu určitú, kým si klient nezabezpečí potrebnú pomôcku prostredníctvom verejného poistenia, alebo si pomôcku zabezpečí z iných zdrojov, resp. v prípade, že si nedokáže pomôcku zabezpečiť vo vlastnej réžii, prenájom trvá kým sa mu nezlepší jeho zdravotný stav a pomôcka už nebude potrebná.

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná :

  1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
  2. Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcka sa zapožičiava fyzickým osobám na základe zmluvy o výpožičke na dohodnutý čas, najdlhšie však  na čas do zabezpečenia pomôcky.

  1. na základe verejného zdravotného poistenia,
  2. formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu,
  3. jej zabezpečenia z iných zdrojov,
  4. do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Prenajímateľ pred odovzdaním poučí nájomcu o tom , ako so zdravotníckou pomôckou nakladať a manipulovať , aby nedošlo k jej poškodeniu , ako aj o následkoch poškodenia pomôcky.

Nájomca potvrdí svojím podpisom , že bol poučený o nakladaní s pomôckou. Formulár o poučení manipulácie s pomôckou je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o výpožičke

K dispozícii je mechanická postel, vozík, antidekubitný matrac, barle, wc kreslo

Cenník a viac info na telef. čísle:  tu