KRÍZOVÝ PLÁN V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID–19

V prípade výskytu ochorenia v našom zariadení máme presný plán fungovania Domu Humanity, ako aj zabezpečenie chodu SČK Trenčín.

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín

Sídlo: Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín

IČO: 00416029

Názov zariadenia : Dom humanity SČK

Zriaďovateľ: Slovenský Červený kríž

Bratislava

 

 

1. Zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní (minimálny nutný počet zamestnancov)

Názov prevádzky/

oddelenia

Skupina č. 1

7 dní

Zamestnanci

mená

Skupina č. 2

7 dní

Zamestnanci

mená

kuchyňa

1

Róberth Horváth

1

Stanislav Ševčík

zásobovanie

1

Tallo Marek

1

Tallo Marek

šofér+údržbár

1

Tallo Marek

1

Tallo Marek

pranie

1

Ambrožová Viera

1

Ambrožova Viera

upratovanie

1

Rybovičová Galina

 

1

Bulková Mária

Zdravotný úsek 1

(infikovaní klienti)

2

Pečeňanský Miroslav

Orsag Dušan

2

Pečeňanský Miroslav Orsag Dušan

Zdravotný úsek 2

(ostatní klienti)

1

1

Kolčárová Oľga

Janegová Soňa

1

1

Maríková Viera

Vidová Eva

Sociálny úsek

1

Lišková Monika

1

Lišková Monika

Dobrovoľníci

Bulková Mária, Gurínová Alžbeta

 

Zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), ktorí vyjadria ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 24/7 po dobu 14 dní (Príloha 1). Tento zoznam sa v prípade karantény odosiela na príslušné úrady ako podklad na rokovanie o zozname personálu potrebného k prevádzke sociálnej služby.

 

 

2. Karanténa klienti

 

2.1. Priestory, v ktorých bude prebiehať karanténa klientov: časť ležiaci , vchod z jedálne (príloha 2) – t.j. izby č.12, 13 spolu 6 osob

2.2. V prípade potreby karantény do 17 osôb, sa bude pokračovať v uvoľňovaní izieb

č. 1 Muži – 2 osoby
č. 2 Muži – 2 osoby
č. 3 Muži – 1 osoba
č. 4 Muži – 2 osoby
č. 5 Muži – 1 osoba
č. 6 Muži – 1 osoba
č. 7 Muži – 2 osoby
spolu 11 osôb.

2.3. Premiestniť klientov do neinfikovanej časti zariadenia.

2.4. Spoločnú chodbu predeliť uzatvorením dverí tak, aby klienti nemohli voľne prechádzať z infikovanej časti do neinfikovanej a opačne.

2.5. Hlavný vstup do infikovanej časti označiť „zákaz vstupu – infikovaná zóna“ a dvere označiť nápismi: „Infikovaná izba“.

2.6. Postup pri nakladaní s telami zosnulých osôb bude v súlade s platnými internými normami – privolanie obhliadajúceho lekára, kontaktovanie pohrebnej služby.

 

3. Priestory pre oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

 

3.1. Priestor, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s klientmi v karanténe:

Spoločenská miestnosť s televíziou.

3.2. Priestor, kde budú môcť spať zamestnanci – spoločenská miestnosť – 3 lôžka stabilné, 1 nafukovacie prenosné. Vybavenie miestnosti: televízia. Šatňa ženy 1 lôžko

Zamestnanci si zabezpečia: lieky, osobnú bielizeň, osobné vybavenie.

3.3. Dvere označiť nápismi: „priestor pre oddych zamestnancov“, „miestnosť na spanie – zamestnanci“.

 

4. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestorov karantény

 

4.1. Priestor na nočný odpočinok ošetrovateľsko-opatrov. úseku a súčasne priestor pre oddych: priestory ošetrovne a ordinácia lekára s televíziou, uzatvorená chodba pred šatňou zamestnancov, šatňa muži 1 lôžko, učebňa spolu 5 lôžok.

4.2.Zamestnanci si zabezpečia: lieky, osobné prádlo, osobné vybavenie.

4.3. Priestory označiť:„priestor na spanie – zamestnanci“, „priestor pre oddych zamestnancov“.

4.4. Priestory na spanie pre ostatný obslužný personál: priestory učebne.

 

5. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény

 

5.1. Zaisťuje sa iba základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, pranie. podávanie liekov. Zápis sa robí 1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie. Klienti sú najmä na izbách (počúvanie hudby, vychádzka do záhrady vo dvojici).

5.2. Rozhovory a komunikácia prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych osôb zamestnanci zabezpečia prostredníctvom telefónu alebo online komunikáciu prostredníctvom online aplikácií.

5.3. Na webovej stránke zariadenia, príp. mailom informujú o čase vyhradenom na komunikáciu s príbuznými.

5.4. Zamestnanci majú v mobilnom telefóne čísla na riaditeľa/zástupcu/ a vedúcich zamestnancov.

 

6. Pomôcky, vybavenie, hotovosť:

 

predmet

zaistí

 

 

zásoba liekov na teplotu

Oľga Kolčárová

rúška, deky

MVDr.,Mgr. Koppiová

posteľná bielizeň- nová je na sklade

p. Lišková

deky

p. Tallo

spacáky

p. Tallo

sáčky do vysávača

p. Rybovičová

hotovosť v pokladni na 14 dní

p. Lišková

vyznačenie infikovaných priestorov

p. Tallo

 

Ďalšie zabezpečenie materiálneho vybavenia je v prílohe č. 4.

 

7. Zaistenie stravy

 

7.1. V prípade, že 1, 2 kuchárky budú v karanténe, nahradia sa vlastnými zamestnankyňami – p. Vidová Eva,

7.2. V prípade iných situácií , dovoz stravy z bufetu Družba.

7.3. Do infikovanej časti distribuovať stravu v jednorazových obaloch.

7.4. Krízový jedálny lístok – príloha č. 3

7.5. Kontakt „PIZZA Marbull“ – objednávky na rozvoz 0907398668 – pre zamestnancov neinfikovanej časti.

 

8. Práčovňa

 

8.1. Zákaz vstupu zamestnancov do priestorov práčovne.

8.2. Uzamknúť vchod zo spoločnej chodby s kuchyňou . výdaj čistej bielizne cez vchodové dvere.

8.3. Príjem infikovanej bielizne: 8,00 a 11,00 hodine, príjem bežnej bielizne: 9,30 a 12,30 hodine v rôznych časových intervaloch vonkajšími dverami.zodpovedná: zamestnankyňa práčovne.

8.4. Pranie infikovanej bielizne v 2 oddelených práčkach (pre klientov a zamestnancov).

8.5. Na dvere umiestniť informáciu o čase prijímania bielizne a zákazu vstupu zamestnancov.

8.6. Zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu plôch aj dezinfekciu zamestnancov.

8.7. Zabezpečiť 3 boxy na čistú bielizeň pre infikovanú zónu.

 

9. Zaistenie komunikácie s okolím

 

9.1. Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového plánu. Krízový plán nie je voľne k dispozícii na šírenie medzi zamestnancami ani klientmi z dôvodu zabránenia panike.

9.2. V čase karantény je na webe : www.redcross.sk určená kontaktná osoba – Mgr. Petríček, ktorý odpovedá na otázky. Táto osoba je všetkým známa a všetci zamestnanci odkazujú k informáciám na túto osobu. Sú určené hodiny, v ktorých sú otázky zodpovedané. Odporúčaný rozsah informácií verejnosti:

 • sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,

 • máme plán preventívnych opatrení (Hygienicko-epidemologický plán),

 • máme plán krízových opatrení v prípade karantény,

 • v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

 • činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

 

9.3. Komunikácia s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami zamestnancov prebieha výlučne telefonicky.

 

10. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

 

10.1.

 

číslo

RÚVZ Trenčín call centrum

0911 763 203

MUDr. Kováčová Žofia

032/6526226

 

 

Krízový štáb: MVDr.,Mgr. Koppiová

Lišková Monika

Tallo Marek

0903 558 916

0907 757 790

0907 796 960

 

10.1.    Zoznam rodinných príslušníkov – má k dispozícii v listovej podobe p. Lišková

 

11. Dezinfekčný plán

11.1. Postupovať podľa plánu dezinfekcie, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.

11.2. Zvlášť vyčleniť dezinfekčné prostriedky na plochy a pre zamestnancov pre infikovanú časť (do kúpeľne v infikovanej časti).

11.3. Infikovaný jednorazový materiál bude vhadzovaný do zdvojeného igelitového vreca a skladovaný v uzatvárateľnej nádobe .Odtiaľ bude priamo vynášaný čo najčastejšie – minimálne 2 krát za deň do vyčlenených zberných nádob označených páskou. Zberné nádoby budú umiestnené na stojisku .

11.4. Za vedenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá vždy služobne vyšší službukonajúci zdravotný personál. Zhoršený stav klienta konzultovať s lekárom.

11.5. Paliatívny klient v neinfikovanej časti bude umiestnený v izolačke. Prípadné umožnenie návštev konzultovať s krajským riaditeľstvom verejného zdravotníctva.

 

 

Krízový tím: MVDr.,Mgr. Koppiová Janka

Lišková Monika

Tallo Marek

 

V Trenčíne, 4.5.2020

 

 

Prílohy:

 

 1. Zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), ktorí vyjadria ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 24/7 po dobu 14 dní.

 1. Náčrt priestorov, v ktorých bude prebiehať karanténa klientov.

 1. Týždenný jedálny lístok.

 1. Zabezpečenie materiálov.

 1. Denný skrining zamestnancov.

 1. Nápisy na dvere, miesta, priestory.

 

 

Príloha č. 4

 

Zabezpečenie materiálov

Predmet

Zabezpečené sú

Umiestnenie podľa plánu

5 prenosné molitanové matrace

áno

Izba č. 8

10 lôžok

áno

priestory čakárne a ordinácie lekára, miestnosť šatne

Práčka do zásoby (v prípade poruchy) 4 ks

áno

kúpeľňa

Sáčky do vysávača

áno

 

Zásoba liekov na teplotu

áno

 

Deky 7 ks

áno

 

Spacáky 20 ks

áno

 

 

 

 

3 stojany na igelitové vrecia pre infikovanú bielizeň

áno

3 oddelenia

3 boxy na čistú bielizeň

áno

Pre karanténnu zónu

Zoznam rodinných príslušníkov

áno

 

Zoznam dodávateľov stravy

 

 

zdravotná dokumentácia infikovaných + ich lieky

 

Kolčárová Oľga

 

 

 

 

 

Príloha 5

 

Denný hygienický skrining zamestnancov

 • Zamestnanci si pri vstupe do budovy zmerajú telesnú teplotu, zapíše ju do evidencie. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to oznámiť vedúcemu pracovníkovi a opustiť pracovisko.

 • Zamestnanec pri vstupe do budovy je povinný dezinfikovať si ruky, obuv a nosiť zahalený os a ústa rúškom, o ktoré sú povinní sa starať (pranie, žehlenie) a nosiť ich na pracovisku aj mimo neho.

 • Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť zdravie, aby neohrozovali seba a klientov.

 • Zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb, by mali dostať gumené rukavice, ktoré sú povinní nosiť a používať.

 • Zároveň sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom priamom kontakte s inou osobou.

 • Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.

 • Zamestnanci vo zvýšenej miere dezinfikujú všetky povrchy a pravidelne vetrajú priestory.

 • V styku s dodávateľmi (vodičmi dopravy) zamestnanci zariadenia:

– nepodávajú ruky, používajú ochranné rukavice, okuliare,

– dodržiavajú vzdialenosť minimálne 2 m,

– po celú dobu trvania kontaktu majú rúško na tvári,

– po ukončení dodávky tovaru (alebo inej dodávky) si dôkladne umyjú ruky minimálne 30 sekúnd a dezinfikujú.

 • Zamestnanci pri vstupe do budovy upozornia každý stránku alebo dodávateľa na povinnosť dezinfikovať si ruky a topánky a skontrolovať rúško.