Komunitné centrum pre duševné zdravie a psychosociálnu podporu

Komunitné centrum pre duševné zdravie a psychosociálnu podporu

Prevádzkovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie

Adresa: Garbiarska 16, 040 01 Košice,1. poschodie

Kontakty: ​+421 904 923 370, aktivity.ks@redcross.sk 

Ponuka služieb a aktivít:

Psychosociálna pomoc

 • Psychologická pomoc deťom a dospelým
 • Identifikácia problémov a psychologická prvá pomoc
 • Individuálna a skupinová psychologická pomoc
 • Rôzne psychologické terapie

Športové aktivity a zdravý životný štýl

 • Pilates / joga pre všetkých
 • Gymnastika pre kĺby (pre seniorov)
 • Lekcie o správnej výžive a vodnej bilancii
 • Športové a zábavné aktivity pre deti a tínedžerov
 • Rekreačná telesná výchova
 • Tvárová joga
 • Respiračná gymnastika

Vzdelávacie a zábavné aktivity pre deti a mamičky

 • Vzdelávacie aktivity pre deti
 • Konzultácie pre mamičky
 • Hry na rozvoj komunikačných schopností a integráciu

Komunitné aktivity pre seniorov

 • Záujmové stretnutia
 • Rekreačná telesná výchova
 • Poradenstvo
 • Dni zdravia pre seniorov

Tvorivé aktivity pre všetkých

 • Háčkovanie
 • Výroba šperkov
 • Modelovanie z hliny
 • Maľovanie a maľovanie odevov a tašiek

Jazykové kurzy

 • Hodiny slovenskej konverzácie pre Ukrajincov
 • Hodiny anglického jazyka

Community center for mental health and psychosocial support

Organization: Slovak Red Cross, territorial association Košice-okolie

Address: Garbiarska 16, Košice,1st floor

Contacts: ​+421 904 923 370, aktivity.ks@redcross.sk 

Offer of services and activities:

Psychosocial assistance

 • Psychological assistance to children and adults
 • Identification of problems and psychological first aid
 • Individual and group psychological assistance
 • Various psychological therapies

Sports events and a healthy lifestyle

 • Pilates / yoga for everyone
 • Gymnastics for joints (for seniors)
 • Lectures on proper nutrition and water balance
 • Sports and entertainment activities for children and teenagers
 • Health physical education
 • Face yoga
 • Breathing gymnastics

Educational and entertaining activities for children and mothers

 • Educational activities for children
 • Consultations for mom
 • Games for the development of communication skills and integration

Community activities for the elderly

 • Interesting meetings
 • Health physical education
 • Consulting
 • Health days for the elderly

Creative activities for everyone

 • Crochet
 • Production of jewelry
 • Sculpting from clay
 • Drawing
 • Painting clothes and bags

Language courses

 • Slovak speaking hours for Ukrainians
 • English lessons

Громадський центр психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

Оператор: Словацький Червоний Хрест, територіальне об’єднання Košice-okolie

Адреса: Гарб’ярська 16, Кошице,1. поверх

Контакти: ​+421 904 923 370, aktivity.ks@redcross.sk 

Пропозиція послуг та заходів:

Психосоціальна допомога

 • Психологічна допомога дітям і дорослим
 • ідентифікація проблем та перша психологічна допомога
 • індивідуальна та групова психологічна допомога
 • різноманітні психологічні терапії

Спортивні заходи і здоровий спосіб життя

 • пілатес / йога для всіх
 • гімнастика для суглобів (для старших)
 • лекції з правильного харчування та водного балансу
 • спортивні та розважальні заходи для дітей та підлітків
 • Оздоровча фізкультура
 • Фейс-йога
 • Дихальна гімнастика

Розвиваючі та розважальні заходи для дітей та мам

 • Розвиваючізаняття для дітей
 • Консультації для мами
 • Ігри для розвитку комунікативних навичок та інтеграції

Громадська діяльність для людей похилого віку

 • Цікаві зустрічі
 • Оздоровча фізкультура
 • Консультування
 • Дні здоров’я

Творчі активності для всіх

 • В’язання гачком
 • Виробництво прикрас
 • Ліплення з глини
 • Малювання
 • Розпис одягу та сумок

Мовні курси

 • Розмовні години словацької для українців
 • Уроки англійської мови

Galéria DOD Komunitné centrum SČK Košice-okolie 15.08.2023