Kurz opatrovania

KURZ MÁ PLATNÚ AKREDITÁCIU MPSVaR SR

Rozsah výučby: 226 vyučovacích hodín

Cena: Podľa aktuálneho cenníka. Platba je možná na  3 splátky, bez navýšenia sumy za kurz. Prvá splátka minimálne 50 € pri nástupe na kurz.

Miesto výučby: Teoretická príprava – Dom SČK, Komenského 19, Košice. Učebňa s audiovizuálnym vybavením a špeciálnymi pomôckami pre výučbu a tréning.

Prax: Zmluvne zabezpečená v špecializovanom sociálnom zariadení ARCUS v Košiciach na Skladnej 4.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a sociálnych zariadeniach. Odborná príprava v celosvetovo uznávanej organizácii je garanciou úspešného uplatnenia v sociálnej oblasti doma i v zahraničí.

Teoretická výučba:
Úvod do opatrovateľstva, komunikácia v opatrovateľstve, etické princípy a práca s klientom; fyziológia ľudského tela; opatrovanie pri systémových ochoreniach; prevencia v opatrovateľskej službe; základy fyzioterapie; sociálne a právne normy; opatrovateľstvo – teoretická výučba; opatrovanie v detskom veku; prvá pomoc.

Praktická príprava: Prakticky nácvik opatrovateľských techník a prvej pomoci.

Záverečné skúšky: Písomný test a praktická skúška z opatrovateľstva a prvej pomoci.

Podmienky: Vek nad 18 rokov, minimálne ukončená základná škola.

Informácie: 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.sk

Prihláste sa na kurz vyplnením formulára.


Prihlasovací formulár na kurz opatrovania:

Uveďte približný termín zaradenia do kurzu.
Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do kurzu podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu do kurzu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.