Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov (DMZ)

Propozície súťaže Družstiev mladých zdravotníkov

Organizátor: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice okolie

Termín súťaže: 15. júna 2023 (štvrtok) o 09:00 hod.

Miesto konania: Mestský park, Košice

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaže sa zúčastnia 5 členné družstvá mladých zdravotníkov (veliteľ a 4 členovia – bez náhradníka) vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK.

DMZ I. stupeň – žiaci 3. až 4. ročníka, II. stupeň – žiaci 5. až 9. ročníka alebo žiaci 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií. Súťažiaci nemusia byť z jednej triedy, ani z jedného ročníka.

 1. Každé družstvo sa musí vopred prihlásiť záväznou prihláškou, zaslanou mailom do 09.06. 2023.
 2. Každé družstvo musí byť vybavené zdravotníckou brašňou.
 3. Každý účastník musí mať pre prípad nepriaznivého počasia pršiplášť a vhodné športové oblečenie.
 4. Súťažiace družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 rokov.
 5. Sprevádzajúci musí odovzdať za každého súťažiaceho Čestné vyhlásenie od rodičov o bezinfekčnosti prostredia a zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, nie staršie ako 3 dni.

Priebeh súťaže:

Prezentácia účastníkov: od 8:15 hod.

Porada rozhodcov: o 8:30 hod.

Začiatok súťaže: o 9:00 hod.

Súťažné disciplíny:

 1. Vedomosti o Medzinárodnom hnutí ČK/ČP a SČK
 2. Zdravotnícke vedomosti – teoretická časť
 3. Praktické poskytovanie prvej pomoci

K jednotlivým disciplínam:

 1. Pri vedomostiach o Medzinárodnom hnutí ČK/ČP a SČK si každý člen družstva vyžrebuje jednu otázku, na ktorú musí odpovedať. Každý súťažiaci odpovedá samostatne. Za správnu odpoveď získa súťažiaci  maximálne 2 body. Spolu môže družstvo získať 10 bodov. 
 2. Pri teste zo zdravotníckych vedomostí si súťažiaci I. stupňa a II. stupňa vyžrebujú 1 otázku. Za každú správnu odpoveď získa súťažiaci maximálne 2 body. Spolu môže družstvo získať 10 bodov. Každý súťažiaci odpovedá samostatne.
 3. Pri praktickom poskytovaní prvej pomoci budú na I. stupni 2 stanovištia, družstvá II. stupňa budú súťažiť na 4 stanovištiach. Ošetruje sa kolektívne, pod vedením veliteľa. Okrem poskytovania prvej pomoci je potrebné upokojovať raneného a správne privolať odbornú pomoc. Hodnotí sa správne ošetrenie, celkový dojem, pohotovosť, privolanie pomoci, práca veliteľa a spolupráca všetkých členov družstva (je dôležité, aby veliteľ  rozdelil  úlohy). Poranenia budú realisticky znázornené na figurantoch. Každý súťažiaci musí vedieť kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR).

Súťažiaci I. stupňa budú ošetrovať 2 z týchto poranení:

 • Podozrenie na mozgovú príhodu
 • pád zo stromu – zastavenie dýchania
 • krvácanie na predlaktí
 • uhryznutie psom + šok

Súťažiaci II. stupňa budú ošetrovať 4 z týchto poranení:

 • dusenie sa cudzím telesom
 • zastavenie dýchania
 • bezvedomie
 • zlomenina (aj otvorená)
 • šok
 • pneumotorax
 • veľké vonkajšie krvácanie
 • úraz hlavy

Je nevyhnutné, aby všetci súťažiaci vedeli protišokové opatrenia, prvotné a druhotné vyšetrenie, bočnú stabilizovanú polohu, KPR a správne privolať RLP (telefonicky).

V prípade, že pri konečnom hodnotení všetkých súťažných disciplín dosiahne viac družstiev rovnaký počet bodov, o poradí na prvých troch miestach rozhoduje hodnotenie z kardiopulmonálnej resuscitácie. V prípade, že i toto hodnotenie je rovnaké, rozhodne celkový počet bodov z prvej pomoci.

Zbor rozhodcov:

Vedomosti o súťažiacich bude hodnotiť zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom súťaže.

Protesty:

Prípadné protesty podáva zásadne písomne veliteľ družstva spolu s pedagogickým doprovodom hlavnému rozhodcovi do 10 minút od vyhlásenia výsledkov. Zbor rozhodcov pod vedením hlavného rozhodcu protest posúdi a výsledok oznámi družstvu mladých zdravotníkov, ktoré ho podalo. Rozhodnutie zboru je konečné.

Ceny pre víťazov:

Ceny a odmeny súťažiacim družstvám zabezpečuje organizátor súťaže.

Stravovanie:

Všetkým účastníkom bude podané občerstvenie.

Uveďte meno, priezvisko, tel. kontakt a e-mail doprovodu.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, tel. kontakt a e-mail doprovodu.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu bydliska a PSČ súťažiaceho.
Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške na súťaž Družstiev mladých zdravotníkov podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu na súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.